Hyvä hallinnointitapa ja riskien hallinta | KPMG | FI
close
Share with your friends

Hyvä hallinnointitapa ja riskienhallinta

Hyvä hallinnointitapa ja riskien hallinta

Tarjoamme yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioille konsultointia esimerkiksi tarkastusvaliokuntatyöskentelyyn ja riskienhallintaan liittyen.

Tarjoamme eri sektoreiden organisaatioille esim. riskienhallintakonsultointia.

Hyvä hallinnointi (corporate governance) tarkoittaa organisaation hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää, jonka määrittelee yritysjohdon, eli hallituksen ja palkattujen johtajien roolin, velvollisuudet ja heidän suhteensa osakkeenomistajiin. Yksinkertaistettuna Corporate Governancella tarkoitetaan järjestelmää, jonka avulla yritystoimintaa johdetaan ja kontrolloidaan.

KPMG tarjoaa niin yksityisen kuin julkisen sektorin organisaatioille laaja-alaisesti hyvään hallintoon liittyvää konsultointia niin hallitus- ja tarkastusvaliokuntatyöskentelyn, riskienhallinnan, sisäisen valvonnan kuin sisäisen tarkastuksen kehittämisessä, organisoinnissa ja toteuttamisessa.

Hyvään hallintoon kuuluvat eri hallintoelinten roolit ja vastuut, sisäinen valvonta, riskienhallinta sekä sisäinen tarkastus. Yhtiöiden ja toimintojen kansainvälistyessä yhä tärkeämmäksi riskienhallinnan alueeksi ovat nousseet yhtiön eettiset toimintatavat, lain ja säännösten noudattaminen sekä väärinkäytösten ehkäiseminen ja erilaiset väärinkäytöstutkimukset sekä se säännöstö ja periaatteet, joilla tehokkuuden ja luotettavuuden ajatus yrityksessä konkretisoituu. Ulkoisen informaation sisältö ja kattavuus, jolla yrityksen hyvää hallintoa voidaan arvioida, onkin noussut yhä tärkeämmäksi mittariksi. 

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi kokoaa yhteen nämä vaatimukset ja hyvät käytännöt, joita pörssiyhtiöiden lisäksi arvioidaan ja hallinnoidaan myös muissa organisaatioissa ja sekä liikeyrityksissä ja niiden avulla pyritään tehostamaan toimintaa sekä välttämään ikävät yllätykset, joilla voi olla vaikutusta yrityksen tai organisaation taloudelliseen tulokseen ja/tai maineeseen. Itse koodi yhtenäistää toimintatapoja ja on hyvä pohja hyvien käytäntöjen laajemmalle soveltamiselle eri toimijoilla.

Hallitus- ja tarkastusvaliokuntatyöskentely
KPMG:n hallitus- ja tarkastusvaliokuntaa tukevat palvelut tarjoavat monipuolisia itsearviointityökaluja, koulutusta, kokonaisvaltaisia arviointeja sekä asiakaskohtaista konsultointia.

Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja sisäinen valvonta
KPMG:n kokonaisvaltainen riskienhallinnan viitekehys tarjoaa systemaattisen lähestymistavan organisaation kokonaisvaltaisen riskienhallinnan (ERM) kehittämiseen ja riskien tunnistamiseen ja sekä arviointiin.  Autamme johtoa sekä hallitusta arvioimaan varmennus-, tuki- ja kehitystoimintojen optimaalisen käytön ja kustannustehokkuuden. Lisäksi KPMG tarjoaa erityisosaamista eri riskialueiden – kuten rahoitus, IT, vastuullisuus – analysointiin ja sekä ydin- ja tukiprosessien kehittämiseen. 

Sisäinen tarkastus
Nykyaikainen sisäinen tarkastus tukee organisaation ylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta- ja valvontajärjestelmien sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Forensic-palvelut

Autamme havaitsemaan ja estämään väärinkäytöksiin liittyviä kontrollipuutteita organisaation eri tasoilla ja prosesseissa kattaen mm. talouteen, maineeseen ja eettiseen toimintaan liittyvät riskialueet. Tuemme organisaatioita estävien ja havainnoivien kontrollien kehittämisessä sekä väärinkäytösepäilyjen selvittämisessä.

IT-tarkastus, -varmennus ja -hallinnointi

KPMG:n IT-johtaminen ja hallinnointi sekä IT-tarkastus -palvelut tukevat organisaatioiden ylintä johtoa arvioimaan ja kehittämään liiketoimintaa tukevaa IT-hallintoa sekä arvioimaan ja kehittämään liiketoimintaa tukevien tietojärjestelmien kontrolleja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan parantamiseksi.

Financial Risk Management
Tuemme finanssi- ja vakuutussektorin asiakkaitamme riskien hallintaan sekä muuttuvaan sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä. Olemme asiakkaidemme tukena erityisesti toisen ja kolmannen puolustuslinjan funktioiden tukemisessa, riskien hallinnan kehittämisessä sekä finanssialan sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä

Lisätietoja