uudistuva-tilinpaatossuunnittelu | KPMG | FI

Uudistuva tilinpäätössuunnittelu

Uudistuva tilinpäätössuunnittelu

Uudistettu kirjanpitolaki astui voimaan 1.1.2016. Uudistetussa laissa korostuu aikaisempaa moninaisemmat vaihtoehdot eri kirjauskäytännöissä.

KHT-tilintarkastaja

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Yrityksillä on jatkossa huomattavasti enemmän suunnitteluvaraa tilinpäätösratkaisuissaan. Kehityksen myötä tilinpäätössuunnittelun merkitys saa vielä aiempaa korostetumman merkityksen ja yritykset joutuvat kasvavassa määrin miettimään, minkälaista tilinpäätösinformaatiota ne haluavat antaa sidosryhmilleen. 

Seuraavassa muutamia keskeisimpiä uudistuksia

  • Hyödykkeen aktivoitavaan hankintamenoon saadaan lukea myös hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet välilliset menot välittömien menojen lisäksi. Enää ei edellytetä, että välilliset menot olisivat olennaisia, jotta ne voitaisiin lukea mukaan hankintamenoon. Välillisistä menoista hankintamenoon saadaan lukea kohtuullinen osuus. Myös rahoituskustannukset saadaan lukea aktivoitaan hankintamenoon sekä pysyvien että vaihtuvien vastaavien osalta.

  • Sijoituskiinteistöt on jatkossa mahdollista kirjata käypään arvoon tilinpäätöksessä. Sijoituskiinteistöllä tarkoitetaan maa-aluetta tai rakennusta, jota kirjanpitovelvollinen hallitsee omistajana tai rahoitusleasing-sopimuksella vuokralle-ottajana tarkoituksenaan hankkia vuokratuottoa tai arvonnousua. Arvonmuutoksesta aiheutunut voitto tai tappio kirjataan aina tulosvaikutteisesti.

  • Itse luodut aineettomiin oikeuksiin kohdistuvat menot saadaan aktivoida tilinpäätöksessä. Aktivointi edellyttää tulon odotusten dokumentoimista. Poistot tehdään omaisuuden vaikutusaikana.

  • Rahoitusleasing-sopimus on mahdollista kirjata samalla tavalla kuin IFRS-standardissa; vuokralle-antaja käsittelee tapahtuman tällöin siten kuin kohde olisi myyty ja vastaavasti vuokralle-ottaja käsittelee vuokrauksen ostona. Käsittely on mahdollinen sekä erillis- että konsernitilinpäätöksessä.

  • Pääomalainat on mahdollista kirjata omaan pääomaan tietyin edellytyksin. Omaan pääomaan saadaan merkitä erilliseksi eräksi sellainen pääomalaina, jota yhtiö pitää ehdoiltaan oman pääoman luonteisena siten kuin IAS-asetuksella hyväksytyissä tilinpäätösstandardeissa omaan pääomaan luettavilta arvopapereilta edellytetään. Käytännössä omaan pääomaan lukeminen edellyttää:
  1. lainan takaisinmaksun takasijaisuutta,
  2. eräpäivättömyyttä – kirjanpitovelvollisen yksinomaisessa päätösvallassa tulee olla se ajankohta, jolloin pääoma maksetaan takaisin sekä
  3. koronmaksu on mahdollista vain voitonjakokelpoisilla varoilla.

Kehittämismenot saadaan aktivoida, jos niiden odotetaan tuottavan tuloa useampana tilikautena. Aktivointiperusteista on poistettu erityinen varovaisuus. Uuden rajoituksen mukaan kehittämismenojen vielä kuluksi kirjaamatonta määrää ei saa jakaa voitonjakona. Kehittämistoiminnalla tarkoitetaan edelleen tutkimustulosten tai muun tietämyksen soveltamista uusien tai aikaisempia olennaisesti parempien raaka-aineiden, laitteiden, tuotteiden, prosessien, järjestelmien tai palvelujen suunnitteluun ennen kaupallisen tuotannon tai käytön aloittamista.

Muihin muutoksiin lukeutuvat liikearvon ja muiden pitkävaikutteisten menojen jaksottaminen. Jatkossa kyseiset erät poistetaan suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan. Jollei vaikutusaika ole luotettavalla tavalla määriteltävissä, poistoaika on enintään 10 vuotta.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä