Yhtiöittämisvelvollisuutta rikottu useissa kunnissa | KPMG | FI

Yhtiöittämisvelvollisuutta rikottu useissa kunnissa – Kilpailu- ja kuluttajavirasto puuttumassa asiaan

Yhtiöittämisvelvollisuutta rikottu useissa kunnissa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kunnille tehtyjen selvityspyyntöjen kautta selvittänyt, miten vuoden 2014 lopussa voimaan tullutta kuntalain mukaista yhtiöittämisvelvollisuutta on kunnissa noudatettu. Yhtiöittämisvelvollisuus koskee sellaisia kunnan tai kaupungin toimintoja, joita harjoitetaan kilpailutilanteessa markkinoilla

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Selvityspyyntöihin saatujen vastausten perusteella voidaan todeta, että yhtiöittämisen saralla on vielä paljon tekemättä. Alustavan arvion mukaan kuntalain vaatimuksia ei ole useissa kunnissa täytetty.

Yhtiöittämisvaatimukseen on olemassa poikkeuksia, joiden mahdollista täyttymistä ei ole voitu vastausten perusteella selvittää, joten täsmällistä luetteloa velvollisuuden laiminlyöneistä kunnista ei vielä tässä vaiheessa ole voitu rakentaa.  

Kilpailu- ja kuluttajavirasto tulee selvityksen perusteella aloittamaan toimenpiteitä räikeimpien tapausten osalta

Räikeimmillä tapauksilla tarkoitetaan niitä, jotka eniten haittaavat neutraalia kilpailua markkinoilla. Lievimpiin rikkomuksiin ei viraston priorisointivelvollisuuden vuoksi puututtane tässä vaiheessa.

Tämä ei tarkoita sitä, etteikö lain mukainen yhtiöittämisvelvollisuus yhtä lailla koskisi kaikkia niitä kuntia, joissa toimintaa markkinoilla harjoitetaan. Vähimmäistoimenpiteenä kunnan on hyvä selvittää, onko sillä tällaisia toimintoja, jotka lain mukaan olisi velvollisuus yhtiöittää.

Suositeltavaa on myös selvittää, mitä markkinaehtoisella hinnoittelulla tarkoitetaan ja mitä vaatimuksia se kunnan tai kuntaomisteisen yhtiön toiminnalle asettaa.  

Kilpailuviraston puuttuminen tarkoittaa ensi vaiheessa lisäkyselyä mahdolliseen laiminlyöntiin syyllistyneelle kunnalle

Kyselyllä virasto selvittää, voidaanko kyseisen kunnan tilanteeseen soveltaa yhtiöittämisvelvollisuuden poikkeuksia. Ellei poikkeusta voida soveltaa, prosessi jatkuu asianosaisten kuulemisella ja mahdollisesti neuvottelumenettelyllä.

Pahimmillaan ketjussa voidaan päätyä kieltopäätökseen ja uhkasakon asettamiseen. Ensisijainen tavoite on kuitenkin saada kohdekunnat oma-aloitteisesti havaitsemaan virheet toimintatavoissaan ja korjaamaan menettelyjään.

Miten KPMG voi auttaa?  

KPMG:llä on lukuisten käytännön toteutusten myötä syntynyt vankka kokemus kunnan toimintojen yhtiöittämisestä, tarveselvitysvaiheesta lopulliseen yhtiöittämisen läpiviemiseen. Palveluihimme kuuluu muun muassa jo yhtiöitetyn toiminnan optimointi suhteessa sen julkiseen omistajaan ja hallitusten vastuuhuolta keventämään tarkoitettu lain noudattamisen varmentaminen. 

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä