Säätiön raportoitava lähipiiritapahtumia | KPMG | FI

Säätiön toimintakertomuksessa raportoitavat lähipiiritapahtumat

Säätiön raportoitava lähipiiritapahtumia

Uusi säätiölaki astui voimaan 1.12.2015 ja koskee jo vuodelta 2015 tehtäviä tilinpäätöksiä. Erityistä huomiota ja keskustelua on herättänyt säätiölain säännökset toimintakertomuksessa raportoitavista lähipiiritapahtumista. Patentti-ja rekisterihallitus on antanut 28.1.2016 tiedotteen, jossa todetaan että PRH tulee kiinnittämään erityisesti huomiota toimintakertomuksen sisältöön tarkastaessaan vuoden 2015 vuosiselvityksiä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Uuden säätiölain mukaisesti toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot säätiön lähipiirille annetuista avustuksista ja muista osittain tai kokonaan vastikkeettomista taloudellisista eduista sekä muista säätiön ja säätiön lähipiiriläisen välisistä taloudellisista toimista. Laissa on tarkemmin määritelty lähipiiri, jota edellä mainittu raportointivelvollisuus koskee.

Useissa säätiöissä on havaittu, että lain tarkoittama lähipiiri saattaa muodostua erittäin laajaksi ja vaikeasti kartoitettavaksi. Säätiölaki ei edellytä lähipiirirekisterin ylläpitoa.

Myös lain tarkoittamien lähipiiritoimien aukoton kerääminen ja raportointi saattaa olla varsin haastavaa. Laissa ei ole määritelty olennaisuusrajaa raportoitaville tapahtumille, vaan esimerkiksi kaikki tapahtumat, joissa säätiön ja sen lähipiiriläisen välillä on liikkunut rahaa, tulee raportoida.

Raportointivelvoitteeseen ei myöskään vaikuta se, onko lähipiiritapahtumat toteutettu markkinaehtoisesti vai onko lähipiiriläinen saanut taloudellista tai muuta etua siitä, että kuuluu säätiön lähipiiriin. On hyvä kuitenkin huomata, että lähipiiritapahtumat, varsinkin markkinaehtoiset, eivät ole kiellettyjä eikä niihin tarvitse suhtautua negatiivisesti.

Uuden säätiölain tavoitteena on ainoastaan tuoda tapahtumat aikaisempaa avoimemmin ja läpinäkyvämmin esiin.  

Kirjanpitolautakunnan omaehtoinen lausunto 

Kirjanpitolautakunta on antanut omaehtoisen lausunnon lähipiiritoimien esittämisestä säätiön toimintakertomuksessa sekä tytäryrityksen tilinpäätöksen yhdistelemättä jättämisestä (Kila 1945/2015). Lausunnon mukaisesti olisi suositeltavaa, että jokainen säätiö sisällyttäisi toimintakertomukseen yleiskuvauksen niistä periaatteista, joita se noudattaa lähipiiritoimissa.

Yleiskuvaus on hyvä antaa siinäkin tapauksessa, että säätiö ei tunnista toiminnassaan raportoitavia lähipiiritapahtumia. Lisäksi lausunnossa annetaan ohjeistusta tilanteista, jolloin euromääräinen tieto voidaan antaa yhdisteltynä suurempina kokonaisuuksina ja toisaalta missä tilanteissa lähipiiritapahtumasta tulisi antaa yksilöityä tietoa.  

Säätiön hyvä hallinto -opas 

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta on päivittänyt laatimansa Säätiön hyvä hallinto –oppaan. Opas löytyy neuvottelukunnan kotisivuilta ja sisältää myös ohjeistusta lähipiiritapahtumien raportoinnista toimintakertomuksessa.

Lähipiiritapahtumien raportointi on osoittautumassa melko työlääksi ja osin myös tulkinnallisia yksityiskohtia sisältäväksi uudeksi tehtäväksi säätiöissä.

Vuoden 2015 toimintakertomuksia laadittaessa onkin suositeltavaa olla hyvissä ajoin yhteydessä säätiön tilintarkastajaan tai vastaavaan alan erityisasiantuntijaan ja yhdessä selvittää säätiössä sovellettavat periaatteet liittyen tietojen keräämiseen ja raportointiin. 

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä