KPMG InfoKuller - aprill 2016 | KPMG | EE

KPMG InfoKuller - aprill 2016

KPMG InfoKuller - aprill 2016

InfoKuller on kord kuus ilmuv KPMG e-uudiskiri, mis annab ülevaate viimastest olulisematest muudatustest Eesti seadusandluses ja kohtulahendites.

1000

Lisainfo

Partner, maksuteenuste juht

KPMG Baltics OÜ

Võta ühendust

Seotud teemad

KPMG InfoKuller - aprill 2016

Rahandusministri määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad“ muutmise eelnõu 

Seaduseelnõuga muudetakse rahandusministri määrust nr 60, et viia see kooskõlla 1. juulist 2016 jõustuvate töövõimetoetuse seaduse ja 1. septembrist 2016 jõustuvate tulumaksuseaduse muudatustega. 

Vorm TSD lisa 1 ja lisa 2

Vormi TSD lisa 1 muudatuste kohaselt näidatakse koodi 1070 all töövõimetuspensionärist (osalise või puuduva töövõimega isikust) töötajale makstud tasu osa, millelt tööandja esitatud taotluse alusel maksab sotsiaalmaksu töötukassa ning millelt vähendatakse tööandja sotsiaalmaksu kohustust. Õigust riigi poolt makstavale sotsiaalmaksule kontrollitakse iga kuu. Samamoodi muudetakse vormi TSD lisa 2 koodi 2080. 

Vorm TSD lisa 3

Vormi TSD lisa 3 „Mitteresidendist juriidilise isiku püsivast tegevuskohast väljaviidud kasum“ täitmise korra muudatuste kohaselt tuleb koodi 3110 all märkida „M“, kui vabastusmeetod tulumaksuseaduse (TuMS) § 50 lõikes 13 või 14 sätestatud asjaolude tõttu ei rakendu, kuid välisriigis on tulumaks kinni peetud. 

Vorm TSD lisa 7

Vormi TSD lisa 7 osa Ib „Välisriigis kinnipeetud ja tasutud tulumaks“ täiendatakse koodiga 7121, mille täidab residendist äriühing, kes kasutab TuMS-e § 54 lõikes 5 sätestatud mahaarvamise õigust, võttes arvesse vabastusmeetodi kohaldamist välistavaid asjaolusid. Koodi 7121 all näidatakse dividendi saaja osalus väljamaksjas dividendi saamise hetkel, kui saaja osalus on vähemalt 10% ning dividendilt on tulumaks kinni peetud. 

Eelnõu kohaselt kinnitab maksumaksja saadud kasumieraldist vormi TSD lisa 7 osas II või vormi TSD lisas 3 maksuvaba tuluna deklareerides, et tegemist on olnud tegeliku tehinguga, kuna selle peamine eesmärk või üks peamisi eesmärke ei ole saada maksuvabastust, ja et tehing leidis aset tegelikel ärilistel põhjustel ning et tütarühingul, kes kasumit jaotas, ei ole oma residendiriigis õigust saadud kasumieraldist kasust maha arvata. Maksumaksja peab olema valmis seda ja muid vabastusmeetodi kasutamisega seotud asjaolusid tõendama ja vajaduse korral esitama maksu- ja tolliametile välisriigi maksuhalduri sellekohase tõendi. Deklaratsiooni esitamise ajal ei pea maksumaksjal tõendit olema. 

Vastavalt septembrikuu Infokulleris tutvustatud TuMS-e § 50 muudatusele ei rakendata vabastusmeetodit sellistele dividendidele ja omakapitali väljamaksetele, mille aluseks olev kasumieraldis on saadud äriühingult, kellel on õigus see maksustatavast tulust maha arvata. 

Kui vabastusmeetod TuMS-e § 50 lõikes 13 või 14 sätestatud asjaolude tõttu ei rakendu, võib maksumaksja kasutada § 54 lõikes 5 sätestatud mahaarvamise õigust ja täita osa Ib ning arvata kasumi jaotamisel tasutavast tulumaksust maha välisriigis kinni peetud tulumaks. 

Lisainfo: maksunõustaja Regina Valge, rvalge@kpmg.com  

Välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu 

Kavandatavad muudatused välismaalaste seaduses puudutavad kolmandate riikide kodanike lühiajalist töötamist Eestis, sh makstava töötasu nõudeid, tööturuteenuste pakkumist, viisade taotlemist jpm. 

Lühikokkuvõte tööandjatele olulistest muudatustest 

Eelnõu kohaselt tunnistatakse Eestis viibimise õigusliku alusena ka elamisluba, mis on ettevõttesiseselt üleviidud kolmandast riigist pärit töötajale väljastatud mõnes muus EL-i liikmesriigis. Sellise elamisloaga töötajal lubatakse Eestis töötada loa kehtivusaja jooksul. Üleviidavad juhtivtöötajad ja spetsialistid peavad enne ettevõtesisest üleviimist olema ettevõttes töötanud vähemalt 12 kuud ning praktikandid 6 kuud. Üleviimise maksimaalne kestvus EL-i liikmesriikides kokku on juhtivtöötajate ja spetsialistide puhul kolm aastat ning praktikantide puhul üks aasta. 

Muudetakse kolmandate riikide kodanike lühiajalise töötamise registreerimise tingimusi ning töötamise maksimaalset perioodi ja määratakse soodustatud tegevusvaldkonnad, mille puhul on lühiajalise töötamise periood pikem. Lühiajalise töötamise periood pikeneb kuuest kuust üheksa kuuni. Seaduses määratletud tegevusvaldkondades töötavatele kolmandate riikide kodanikele maksimaalset töötamise perioodi ei kohaldata ning neil võimaldatakse Eestis töötada nende ajutise viibimisaluse kehtivuse jooksul. 

Immigratsioonialane lisainfo: maksunõustaja Regina Valge, rvalge@kpmg.com  

Kohtulahendid 

14. märtsil tegi riigikohus otsuse asjas nr 3-3-1-61-15, kus pooled vaidlesid tagastusnõude täitmise üle. Kaebaja esitas 20. novembril 2012 tagastusnõude, mille kontroll pidi käibemaksuseaduse ning maksukorralduse seaduse kohaselt lõppema hiljemalt 20. märtsil 2013. Maksu­haldur kasutas seadusega ettenähtud aja enammakse tagastusnõude kontrollimiseks maksimaalselt ära ja kandis 20. märtsil 2013 enammakse kaebaja ettemaksukontole, millega aktsepteeris tagastusnõude. Samas esitas maksuhaldur 19. märtsil 2013 kohtule taotluse ettemaksukonto arestimiseks. 

Riigikohtu arvates ei vasta maksuhalduri selline tegevus maksukorralduse seadusele ja on vastuolus riigikohtu seisukohtadega enammakse tagastamise asjades. Seega ei täitnud maksuhaldur tagastusnõuet seadusega sätestatud tähtaja jooksul ning on kohustatud tähtpäevaks tagastamata summalt arvestama intressi. Intressi arvestatakse alates päevast, mil enammakse tagastamine pidi toimuma, kuni tagastamise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud. Ettemaksukonto arestimine ei pikenda ega peata tagastusnõude täitmise tähtaega. 

Kolleegiumi arvates oli selline tegevus vastuolus ka hea halduse põhimõtetega, sest enammakse kontrollimiseks ettenähtud tähtaja ammendumisel kasutati ettemaksukonto arestimist selleks, et hoolimata enammakse aktsepteeri­misest jätkata tagastusnõude kontrolli. Sellega tegi maksu­haldur võimatuks tagastusnõude täitmise nõude rahuldamise. 

Lisainfo: maksunõustaja Einar Rosin, erosin@kpmg.com  

Infokuller ei kajasta kõiki EV seadusandluses aset leidvaid muudatusi.

© 2018 KPMG Baltics OÜ, an Estonian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Võta meiega ühendust

 

Küsi pakkumist

 

Täida vorm