Momspligt ved salg af fast ejendom | KPMG | DK

Momspligt ved salg af fast ejendom – nye styresignaler fra SKAT på vej

Momspligt ved salg af fast ejendom

SKAT har netop udsendt to udkast til styresignaler om momspligt ved henholdsvis salg af byggegrunde og salg af bygninger, der har været anvendt til momsfri udlejning. SKAT forsøger med styresignalerne, at samle op på en efterhåndende righoldig praksis hvilket generelt positivt. Styresignalerne går dog for vidt på visse punkter og efterlader samtidig forsat usikkerhed på området.

1000

Contact Us

Related content

moms vat

Moms på fast ejendom - salg efter udlejning

Salg af en ny bygning er momspligtig. I henhold til momslovens § 13, stk. 2 vil salg af en ny bygning (eller en byggegrund) dog være momsfritaget hvis bygningen udelukkende har været anvendt til momsfrie aktiviteter. SKATs udkast til styresignal præciserer i hvilke tilfælde denne bestemmelse finder anven-delse i forbindelse med salg af fast ejendom.

I udkastet forsøger SKAT at indarbejde en formodningsregel om, at momslovens § 13, stk. 2 som ud-gangspunkt ikke finder anvendelse, og at det er sælgers pligt at godtgøre det modsatte, eksempelvis ved at fremlægge aftaler om finansiering, budgetoversigter, købsaftaler, lejeaftaler, aftaler om salg af byggeret, aftaler om boligadministration, aftale med mægler, lokalplaner, årsregnskaber, pressemed-delelser, annoncering mv.

Dette er for så vist positivt, men kræver i sagens natur, at SKAT rent faktisk tillægger disse dokumenter vægt ved vurderingen. SKAT må således efter vores vurdering hverken opstille formodningsregler eller pålægge en sælger en bevisbyrde i en sådan grad, at det er umuligt at godtgøre, at ejendommen op-fylder betingelserne for momsfritagelse.

Moms på salg af byggegrunde

Hvis der på en grund er eksisterende bygninger, beror momspligten overordnet set på, om det der er genstand for salget er en byggegrund eller en eksisterende "gammel" bygning med grund. I sidstnævn-te tilfælde vil salget være momsfrit.

SKAT anfører, at salget bl.a. kan være momspligtigt, hvis sælger har påbegyndt nedrivningen af bygnin-gen eller der er truffet andre aftaler ved salget, hvori der indgår en nedrivning af bygningen. Tilsvaren-de gør sig gældende for grunde, hvorpå der kun forefindes ubetydelige bygninger, f.eks. en garage eller et udhus. Ligeledes fastholder SKAT praksis, hvorefter køber forestår nedrivning af en bygning uden sælgers involvering skal anses for at være et momspligtigt salg af en byggegrund, en praksis der på nuværende tidspunkt er indbragt for domstolene, og som efter vores vurdering ikke kan oprethol-des.

Det er endvidere vores vurdering, at der ikke kan kræves moms ved salg i tilfælde af bygningen fortsat er i drift. Endvidere skal der henses til den særlige bestemmelse i momsloven, hvorefter aktiver, der har været anvendt til momsfrie aktiviteter uden momsfradragsret også kan sælges momsfrit.

© 2018 KPMG Acor Tax, a Danish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit