Regnskabsnyt nr. 4, september 2015 | KPMG | DK

Regnskabsnyt nr. 4, september 2015

Regnskabsnyt nr. 4, september 2015

Velkommen til nyhedsbrev nr. 4, september 2015. Regnskabsnyt giver indsigt i aktuelle emner inden for regnskab, revision og selskabsretlige forhold.

1000

Relateret indhold

balloon

Ny indsendelsesbekendtgørelse

Opdatering fra KPMG om regnskab

En ny indsendelsesbekendtgørelse er vedtaget. Den nye bekendtgørelse træder i kraft den 15. september 2015. Vejledningen til indsendelsesbekendtgørelsen opdateres senere.


Nye formelle krav

På forsiden af den indsendte PDF-årsrapport skal virksomhedens hjemstedsadresse anføres. Har revisor afgivet en erklæring til årsrapporten, skal erklæringen være indeholdt i den indberettede årsrapport. Det skal tydeligt være angivet, hvem der har afgivet erklæringen, og erklæringen skal være underskrevet af den pågældende revisor. Revisionsvirksomhedens CVR-nummer skal anføres.


Nye digitale selvbetjeningsløsninger

Årsrapporter skal som hovedregel stadig indberettes i REGNSKAB BASIS eller system-til-system-løsningen. Med indsendelsesbekendtgørelsen afsluttes overgangen fra papirbaseret til digital kommunikation, hvilket betyder, at der lanceres tre nye digitale selvbetjeningsløsninger:

 • Løsning til indberetning af undtagelseserklæringer. Gælder de undtagelsesbestemmelser med bilag, der indberettes i stedet for en årsrapport (meget små virksomheder (årsregnskabslovens § 4), visse interessentskaber og kommanditselskaber (årsregnskabslovens § 5), dattervirksomheder uden aktivitet (årsregnskabslovens § 6) samt filialer (årsregnskabslovens § 144). Disse skal fremover indberettes i en PDF-fil via denne selvbetjeningsløsning. Virksomheden skal opbevare et eksemplar, der er underskrevet af alle ledelsesmedlemmer.
 • Løsning til brug for indberetning af årsrapporter for udenlandske virksomheder med filial i Danmark. Filialbestyreren skal fremover indberette det udenlandske selskabs årsrapport i en PDF-fil via denne selvbetjeningsløsning.
 • Løsning til brug for fritagelsesansøgninger. Løsningen skal anvendes, hvis virksomheden søger om fritagelse for at anvende REGNSKAB BASIS, SPECIAL eller system-til-systemløsningen ved indberetning af virksomhedens årsrapport. Det vil være aktuelt, hvis årsrapporten indeholder en nødvendig regnskabspost, som ikke eksisterer i indberetningsløsningen. Imødekommer Erhvervsstyrelsen ansøgningen, skal årsrapporten indberettes i en PDF-fil. Hvordan den indberettes, vil blive meddelt sammen med meddelelse om, at styrelsen har imødekommet ansøgningen.


Underskriftsforhold

Indsendelsesbekendtgørelsen indeholder et nyt afsnit vedrørende underskrift af regnskabsdokumenter. Underskrives en årsrapport digitalt (eksempelvis med digital signatur og NemID), bortfalder kravet efter årsregnskabsloven om, at ledelsens underskrift og datering skal gives i tilknytning til ledelsespåtegningen. Underskriverens navn skal dog fremgå tydeligt i tilknytning til ledelsespåtegningen. Virksomheden skal opbevare et eksemplar af det pågældende regnskabsdokument, som er forsynet med de underskrifter, der er krævet lovgivningsmæssigt.


Indberetningsfrist for delårsrapporter

Indberetningsfristen tilpasses den nye årsregnskabslov. Fristen for indsendelse af halvårsrapporter for statslige aktieselskaber og delårsrapporter for børsnoterede virksomheder forhøjes fra 2 til 3 måneder. Vælger børsnoterede virksomheder frivilligt at aflægge delårsrapport for en periode forskellig fra 6 måneder, skal disse ligeledes indsendes digitalt.


Anmodning om dokumentation

Erhvervsstyrelsen kan anmode om dokumentation til vurdering af, om indberetter har opfyldt sine forpligtelser i 5 år. Tidligere var fristen 3 år.
 

Alt indberettes nu digitalt undtagen likvidationsregnskaber (se næste afsnit):

I følgende situationer, som tidligere har været omfattet af undtagelser for digital indberetning, skal indberetning af årsrapporten fremover ske med henvisning til eller vedhæftet det pågældende koncernregnskab/årsregnskab i en pdf-fil i overensstemmelse med, hvad der fremgår af REGNSKAB BASIS eller REGNSKAB SPECIAL.

 1. Modervirksomheder, der er erhvervsdrivende fonde, som anvender muligheden i årsregnskabslovens § 111, stk. 3, for at indsende et koncernregnskab udarbejdet af en dattervirksomhed sammen med sin egen årsrapport.
 2. Modervirksomheder, som anvender muligheden i årsregnskabslovens § 112 for at indsende en højere modervirksomheds koncernregnskab sammen med sit eget årsregnskab.
 3. Modervirksomheder, som udarbejder årsregnskab efter IFRS, og som anvender muligheden efter IFRS 10, afsnit 4, litra a, for at undlade at udarbejde koncernregnskab.
 4. Dattervirksomheder, der anvender årsregnskabslovens nye § 78 a, hvorefter dattervirksomheder, der er mellemstore virksomheder, kan vælge at aflægge årsrapport efter bestemmelserne for regnskabsklasse B. Det første år, de i § 78 a, stk. 1, nr. 4 og 5, nævnte erklæringer afgives, skal årsrapporten være bilagt disse som pdf-filer (erklæring om, at samtlige af dattervirksomhedens virksomhedsdeltagere skal erklære sig indforstået med, at undtagelsen benyttes samt erklæring om, at modervirksomheden indestår (garanterer) for alle dattervirksomhedens forpligtelser. Muligheden for lempelsen er først aktuel, når den nye årsregnskabslov er implementeret i virksomheden.


Hvad skal nu indsendes på papir?

Efter opdateringen skal kun følgende indsendes på papir til Erhvervsstyrelsen:

 • Afsluttende likvidationsregnskab som bilag til anmeldelsen om likvidationens afslutning.

 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til overnstående, er du meget velkommen til at kontakte Michael Sten Larsen, Partner, eller Jane Thorhauge Møllmann, Senior Manager.

Følg os

 • Find kontorer kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs
 • Social media @ KPMG kpmg.socialMedia
 

Tilbudsforespørgsel

 

Send