Product sheet: New Danish Financial Statements Act | KPMG | DK

Den nye årsregnskabslov

Den nye årsregnskabslov

En række ændringer til årsregnskabsloven er vedtaget, som vil berøre næsten alle virksomheder, der aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven.

1000

Relateret indhold

new changes

Den nye årsregnskabslov

Udfordringen
Folketinget har vedtaget en række ændringer til års-regnskabsloven, som vil berøre næsten alle virksom-heder, der aflægger årsrapport efter årsregnskabslo-ven.

Formålet er at modernisere den nuværende årsregn-skabslov, så den i et stort omfang tilpasses indreg-nings- og målingsbestemmelserne i IFRS. Desuden kræver et nyt EU-direktiv en række ændringer, ligesom der implementeres en række lempelser – primært for små virksomheder.

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår, der begyn-der den 1. januar 2016 eller senere med mulighed for at førtidsimplementere ændringerne for regnskabsår, der slutter 31. december 2015 eller senere. Det bety-der, at hvis ændringerne giver fordele for virksomhe-dens regnskabsaflæggelse, kan disse fordele opnås al-lerede i 2015.

I den nye årsregnskabslov indføres en ny gruppe virk-somheder – mikrovirksomheder, hvor kravene til regn-skabsaflæggelsen er lempeligere, end det kendes fra den nuværende regnskabsklasse B. Samtidig forhøjes beløbsgrænserne for de eksisterende klasser med ca. 20 % for klasse B og ca. 9 % for klasse C. Grænsen for antal ansatte fortsætter uændret. Metoden til at op-gøre omsætning for indplacering i en regnskabsklasse ændres således, at virksomheder med lille omsætning, men store finansielle indtægter, nu risikerer at blive placeret i en højere regnskabsklasse.

Indregnings- og målingsbestemmelserne ændres, og virksomhederne skal vurdere datafangsten for at sikre, at der ikke anvendes en regnskabspraksis, som ikke er i overensstemmelse med den nye årsregnskabslov. Ændringerne til indregnings- og målingsbestemmel-serne medfører dog også en række muligheder og til-valg, der kan foretages for bedre at afspejle værdierne i virksomheden.

Eksempel på ændringer:

 • Pro rata-konsolidering i separate regnskaber afskaf-fes
 • Den maksimale afskrivningsperiode på 20 år for im-materielle anlægsaktiver ophæves
 • Der vil ikke længere være krav om investeringsvirk-somhed som hovedaktivitet for at måle investe-ringsejendomme til dagsværdi
 • IFRS-bestemmelser kan tilvælges individuelt på en række områder, mv.

Oplysningskravene ændres med lempelser særligt for regnskabsklasse B, mens der indføres og genindføres andre. Blandt andet skal noter nu præsenteres i den rækkefølge, hvori de poster, som noterne vedrører, er præsenteret i resultatopgørelsen henholdsvis balan-cen, der vil være krav om en række oplysninger i for-bindelse med brugen af dagsværdi, og der vil for klasse B-virksomheder blive genindført krav om en le-delsesberetning.

På CSR-området er der for regnskabsklasse C(stor) og D indført en række yderligere oplysningskrav herunder:

 • Beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel
 • Oplysning om antikorruption og bestikkelse
 • Oplysninger om væsentlige risici i relation til virk-somhedens forretningsaktiviteter, samt hvordan virksomheden håndterer disse risici
 • Oplysninger om betaling til myndigheder for virk-somheder med aktiviteter inden for efterforskning, prospektering, opdagelse, udvikling og udvinding af mineral-, olie- og naturgasforekomster eller skov-ning af primærskove.

 

Vores services
KPMG's regnskabsfaglige afdeling er specialiseret i at vurdere nye love og deres indflydelse på virksomhe-der. Vi kan hjælpe med at vurdere, hvilken indflydelse de enkelte ændringer får for jeres virksomhed.

Vi kan f.eks. gennemgå jeres regnskabspraksis og vur-dere, hvilke ændringer loven medfører for jer, udar-bejde en opdateret årsrapport-template, der er skræd-dersyet til jeres virksomhed, ligesom vi kan udarbejde en tjekliste, der sikrer, at I også fremover kan udar-bejde en årsrapport, der overholder den nye lov, selvom jeres virksomhed ændrer sig.

KPMG's CSR-afdeling rådgiver om CSR-forhold lige fra strategi og politikker til aktiviteter og rapportering. Vi kan hjælpe med at vurdere overholdelsen af CSR-kra-vene og give input til processer og politikker, som sik-rer, at reglerne om CSR og kønsfordeling i årsregn-skabsloven overholdes, samtidig med at de giver værdi for virksomheden.

 

Vores kompetencer
Vores multifunktionelle team af regnskabsspecialister, CSR-specialister og revisorer har mange års erfaring med rådgivning om og udarbejdelse af årsrapporter. Vi er derfor i en unik position til at drøfte den nye års-regnskabslov med jer.

 

Følg os

 • Find kontorer kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs
 • Social media @ KPMG kpmg.socialMedia
 

Tilbudsforespørgsel

 

Send