Nefinanční reporting | KPMG | CZ

Nefinanční reporting v české legislativě

Na co se připravit v nefinančním reportingu

Český zákon o účetnictví a zákon o podnikání na kapitálovém trhu ve shodě s evropským právem nově stanoví některým společnostem povinnost uvádět v jejich výročních zprávách (ve směrnici obecně označovaných jako „management report“) vybrané nefinanční informace. Ty se týkají zejména vztahu k životnímu prostředí, sociálních a zaměstnaneckých otázek, lidských práv, boje proti korupci a úplatkářství nebo uplatňované politiky rozmanitosti.

1000

Kontakt

Advokát

KPMG Česká republika

Kontaktovat

Související

Evropská směrnice č. 2014/95/EU byla do českého práva přenesena s účinností od 1. ledna 2017. Regulací dotčené společnosti tak musí poprvé uvádět nefinanční informace za účetní období začínající po tomto datu. Vláda při transpozici směrnice nevyužila možnosti zpřísnit požadavky ani zvětšit rozsah regulace a novely zákona o účetnictví a zákona o podnikání na kapitálovém trhu tak fakticky kopírují požadavky Evropské unie. 

Kdo má povinnost reportovat nefinanční ukazatele a v jaké formě

Nefinanční informace mohou společnosti uvádět samostatně, např. ve formě „zprávy o udržitelnosti“ případně „zprávy o společenské odpovědnosti“, nebo je mohou zahrnout jako součást výroční zprávy. Rozsah a způsob zveřejnění je ale v obou případech stejný – „zpráva o udržitelnosti“ se totiž zveřejňuje spolu s výroční zprávou.  

Reportovat nefinanční ukazatele dle zákona účetnictví mají povinnost všechny velké účetní jednotky, které jsou současně obchodními společnostmi, subjekty veřejného zájmu a průměrný počet jejich zaměstnanců překročí za účetní období 500. Obdobně jako v klasickém finančním výkaznictví definuje předpis i pravidla pro skupiny - platí, že pokud konsolidovaná společnost relevantní nefinanční informace uvádí v konsolidovaném nefinančním reportingu skupiny, nemusí již jednotlivé společnosti ze skupiny tyto informace zveřejňovat samostatně. To je znatelný rozdíl proti finančnímu reportingu, kde individuální výroční zprávu konsolidovaná účetní jednotka vyhotovit musí a tuto povinnost nemá za jistých podmínek jen konsolidující účetní jednotka. 

Obsah zveřejňovaných informací

Pokud jde o obsah, mimo již řečených okruhů obecně platí, že zveřejňované nefinanční informace mají být v takovém rozsahu, aby vedly k pochopení vývoje společnosti, její výkonnosti, postavení a dopadů její činnosti. Legislativa stanoví také strukturu, v jaké je povinné dotyčné informace uvádět: popis obchodního modelu, popis opatření a postupů, výsledků opatření, hlavní rizika a klíčové nefinanční ukazatele výkonnosti.

Směrnice dále požaduje uvádět informace ohledně diverzity, tedy například popis politiky rozmanitosti uplatňované na správní, řídící a dozorčí úrovni s ohledem na aspekty jako jsou věk, pohlaví, vzdělání nebo profesní zkušenosti. Tuto povinnost česká legislativa vyžaduje pro velké účetní jednotky, jejichž akcie nebo dluhopisy jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, v novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Metodika

Směrnice ani její promítnutí v zákoně neurčují, jakou metodiku mají dotčené firmy pro vyhotovení zprávy využít. Společnosti se mohou inspirovat mezinárodně uznávanými metodickými systémy, jako Global Reporting Initiative a UN Global Compact, nebo zavést vlastní systém reportování nefinančních údajů. Druhá možnost je značně komplikovaná a nákladná, proto společnosti i skupiny budou pravděpodobně nejčastěji uvádět informace buď zcela v souladu se standardem GRI, nebo se jím inspirují. Kritéria pro povinné uvádění nefinančních informací v Česku splní jen několik málo společností. Na další dopadnou pravidla pro skupiny skrze jejich mateřské společnosti, které se budou řídit předpisy na evropské
úrovni. 

Rizika

Přes poměrně vágně formulované oblasti a rozsah povinně zveřejňovaných nefinančních informací je dobré upozornit, že jejich získávání a sběr uvnitř společnosti může být poměrně náročný a komplexní úkol. Důvodů může být řada, u ukazatelů ve vztahu k životnímu prostředí například nedostatečné měření, a problémy bude jistě způsobovat neexistence nebo nedostatečná dokumentace časových řad.

KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Spojte se s námi

 

Nezávazná poptávka

 

Zadat