GAC's New Legislative Efforts to Promote Innovation... | KPMG | CN