Interne meerwaarden in België | KPMG | BE
close
Share with your friends

Interne meerwaarden in België

Interne meerwaarden in België

An (unfortunate) end to a never ending story?

Gerelateerde content

Wat zijn interne meerwaarden?

Heeft men als natuurlijk persoon aandelen in een (werk)vennootschap en boekt deze vennootschap positieve resultaten, dan bouwt die vennootschap reserves op. Wanneer de vennootschap beslist deze reserves uit te keren aan haar aandeelhouder-natuurlijk persoon, dan kwalificeren deze als dividenden en zal hierover Belgische roerende voorheffing verschuldigd zijn. Deze roerende voorheffing bedraagt vanaf 1 januari 2017 in principe 30%. Indien de uitgekeerde reserves voortkomen uit eerder aangelegde liquidatiereserves gelden lagere percentages.

Wanneer men als natuurlijk persoon de aandelen van een eigen werkvennootschap inbrengt in een eigen holdingvennootschap, kwalificeert de werkelijke waarde van deze inbreng (in natura) in principe als fiscaal gestort kapitaal binnen deze nieuwe vennootschap. De waarde van de ingebrachte vennootschap betreft in beginsel haar kapitaal en de door haar reeds opgebouwde reserves.

De holdingvennootschap verwerft dus de aandelen van de oorspronkelijke (werk)vennootschap en de voormalige aandeelhouder van de werkvennootschap ontvangt aandelen van de holdingvennootschap. De aandeelhouder-natuurlijk persoon realiseert hierbij een meerwaarde, aangezien hij in ruil voor de aandelen van zijn werkvennootschap aandelen met een hogere waarde krijgt in de holdingvennootschap. Het verschil betreft de ‘interne meerwaarden’ en wordt bij de aandeelhouder niet belast voor zover de meerwaarde ‘in het normaal beheer van het privévermogen’ werd gerealiseerd.

Het fiscaal gestort kapitaal van de holdingvennootschap kan vervolgens onder bepaalde voorwaarden belastingvrij worden uitgekeerd door middel van een kapitaalvermindering. Op basis van de huidige wetgeving wordt het gestort kapitaal van de holdingvennootschap door de inbreng in het bovenstaande voorbeeld verhoogd met de gehele waarde van de onderliggende (werk)vennootschap. Aangezien deze gehele waarde kwalificeert als fiscaal gestort kapitaal, kan deze in beginsel belastingvrij aan de aandeelhouder worden uitgekeerd.

Over voorgaande werkwijze is bijzonder veel inkt gevloeid en deze is steeds een doorn in het oog geweest van de Belgische belastingadministratie. Zij meent hierbij de roerende voorheffing op de reserves van de werkvennootschap mis te lopen en wordt nu, vanaf 1 januari 2017, geholpen door de Belgische wetgever.

Wat wijzigt er?

In de aangekondigde wetswijziging, die in principe ingaat op 1 januari 2017, wordt specifiek voorzien dat het fiscaal gestort kapitaal van de holdingvennootschap dat belastingvrij kan worden uitgekeerd, wordt beperkt (om voorgaande, soms fiscaal geïnspireerde transacties te ontmoedigen).

Vanaf 1 januari 2017 zal de hierboven beschreven inbrengverrichting (de inbreng van de aandelen van de (werk)vennootschap in de holding) slechts als fiscaal gestort kapitaal worden beschouwd ten belope van de aanschaffingswaarde van de ingebrachte aandelen bij de inbrenger of, bij gebreke hieraan, ten belope van de waarde van het gestort kapitaal dat door de ingebrachte aandelen wordt vertegenwoordigd. Voor het overige gedeelte zal de inbreng als een belaste reserve worden aangemerkt.

Het deel dat als een belaste reserve wordt beschouwd, zal bij een kapitaalvermindering kwalificeren als een belastbare dividenduitkering waarover vanaf 1 januari 2017 30% roerende voorheffing verschuldigd is.

Wat kunt u nog doen?

Aangezien de maatregel in werking zal treden op 1 januari 2017, komt de vraag op of het interessant zou zijn voornoemde inbreng nog dit jaar door te voeren. Hierbij dient u er rekening mee te houden dat de belastingadministratie heeft verklaard dat zij alle transacties die nog worden uitgevoerd en die betrekking hebben op deze materie met bijzondere aandacht zal onderzoeken. Enkel of voornamelijk vanuit fiscaal perspectief verrichte transacties zullen door de Belgische belastingadministratie worden bestreden.

 

Sophie Schellens
 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig