Nederland: Wie moet consolideren? | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Wie moet consolideren?

Nederland: Wie moet consolideren?

Een onderneming die, alleen of samen aan het hoofd van een groep (of groepsdeel) staat, waarbij het hoofd van de groep in het algemeen de onderneming is waarin de leiding van de groep is ondergebracht (de moederonderneming) moet consolideren in Nederland.

Gerelateerde content

Een groep wordt omschreven als een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch verbonden zijn. een rechtspersoon die niet aan het hoofd van een groep staat, maar die in zijn groep een of meer dochtermaatschappijen heeft of andere rechtspersonen waarop hij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover hij de centrale leiding heeft (veelal aangeduid met tussenholding of tussenhoudstermaatschappij). 

op grond van bovenstaande regels dienen meerderheidsparticipaties van participatiemaatschappijen te worden geconsolideerd. Dit is tenzij ten aanzien van deze participaties vanaf het moment van aankoop een concrete exitstrategie is geformuleerd.

Voor een personal holding moet op basis van de specifieke feiten en omstandigheden worden beoordeeld of deze moet worden gezien als hoofd van een groep en op grond daarvan consolidatieplichtig is. Vrijstelling van consolidatie:

a) Vrijstelling van tussenconsolidatie:

een tussenholding behoeft geen geconsolideerde jaarrekening op te stellen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

er is binnen zes maanden na aanvang van het boekjaar geen schriftelijk bezwaar gemaakt door ten minste 10% van de leden of de houders van ten minste 10% van het geplaatste kapitaal; 

de financiële gegevens die de rechtspersoon zou moeten consolideren zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van een groter geheel;

de geconsolideerde jaarrekening en het jaarverslag van het groter geheel zijn opgesteld conform de 7e EG-richtlijn; 

de geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij met accountantsverklaring en jaarverslag zijn opgesteld in het Nederlands, Frans, Duits of Engels; 

binnen zes maanden na balansdatum of binnen één maand na een geoorloofde latere openbaarmaking is de geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij neergelegd bij het Handelsregister; 

in de toelichting wordt vermeld dat gebruik gemaakt is van de vrijstelling.   

b) Overige vrijstellingenIn de consolidatie te betrekken maatschappijen die te-zamen van te verwaarlozen betekenis zijn voor het geheel.

Dit wordt afgemeten aan de invloed op solvabiliteit en liquiditeit; 

In de consolidatie te betrekken maatschappijen waarvan de nodige gegevens slechts tegen onevenredige kosten of met grote vertraging te verkrijgen of te ramen zijn; In de consolidatie te betrekken maatschappijen waarin het belang slechts wordt gehouden om het te vervreemden.

c) Groepen die voldoen aan ten minste twee van de drie criteria voor kleine rechtspersonen behoeven geen geconsolideerde jaarrekening op te stellen, tenzij sprake is van ter beurze genoteerde effecten en/of een kredietinstelling. 

d) Joint ventures behoeven niet te worden geconsolideerd.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig