NL Vennootschapsbelasting - fiscale stimuli R&D | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Vennootschapsbelasting - Welke fiscale stimuli gelden voor onderzoek en ontwikkeling?

NL Vennootschapsbelasting - fiscale stimuli R&D

In Nederland zijn de volgende maatregelen beschikbaar om research- & developmentactiviteiten te stimuleren: de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in de loonbelasting, de S&O-aftrek voor ondernemers in de inkomstenbelasting (samen ook wel WBSO genoemd), de aftrek ineens voor de voortbrengingskosten van immateriële activa en de innovatiebox.

Gerelateerde content

Innovatiebox

In de vennootschapsbelasting bestaat de mogelijkheid om de innovatiebox toe te passen. Deze is in beginsel onbeperkt toegankelijk en staat open voor inkomsten uit een octrooi, patent of uit het bezit van een S&O verklaring. De voordelen zijn onder andere:

 

Het effectieve belastingtarief is slechts 5%.

Er geldt geen bovengrens voor gebruikmaking van de innovatiebox. Het effectieve tariefsvoordeel kan dus worden genoten tot een onbeperkt bedrag. Ook bij een eventuele verkoop van het immateriële activum met een grote winst kan in principe onbeperkt gebruik worden gemaakt van het fiscale voordeel. Wel moet rekening worden gehouden met eventuele ingroei.

In plaats van een octrooi/patent volstaat ook reeds een S&O-verklaring. Als de vennootschap een S&O-verklaring heeft en daarom minder loonheffing/sociale premies afdraagt, kan voor de voordelen uit het betreffende immateriële S&O-activum gekozen worden voor de innovatiebox. Het gaat erom dat het immateriële activum is ontstaan als gevolg van de speur- en ontwikkelingsactiviteiten waarvoor de verklaring is afgegeven. Het activum hoeft in dit geval niet in aanmerking te komen voor een octrooi. Evenmin geldt de eis dat een octrooi is verkregen. Een S&O-verklaring wordt normaliter eerder verkregen dan een octrooi, dus kan ook eerder worden geprofiteerd van het effectieve tariefsvoordeel.

Innovatieverliezen zijn aftrekbaar tegen het hoge tarief. De wetgeving bevestigt dat een verlies aftrekbaar is tegen het gewone tarief (dus 25% in plaats van effectief 5%). Bij onzekerheid over de economische uitkomsten van de innovatie, is het daardoor gemakkelijker voor de innovatiebox te kiezen. Let op: verliezen in de innovatiebox verhogen wel de drempel die moet worden ingelopen voordat het tariefsvoordeel van toepassing is.

Ook software kan binnen het bereik van de innovatiebox kan vallen. Hetzelfde geldt voor sommige bedrijfsgeheimen.

Outsourcing is mogelijk. De situatie bij het uitbesteden van (een deel van) het feitelijke speur- en ontwikkelingwerk is duidelijker geworden. In hoofdlijnen komt het erop neer dat de opdrachtgever zelf over voldoende kennis en ervaring moet beschikken om het project te kunnen aansturen. De mogelijkheden voor outsourcing zijn ruimer bij het werken met een octrooi dan bij het werken met een S&O-verklaring (beperkt tot EU).

Per 1 januari 2013 is een forfaitaire regeling geïntroduceerd voor het bepalen van het saldo van de voordelen die kunnen worden toegerekend aan de innovatiebox. Deze regeling is bedoeld om de innovatiebox toegankelijker te maken voor (met name) het MKB. Kort gezegd houdt de forfaitaire regeling in dat 25% van de winst, gemaximeerd op € 25.000, wordt aangemerkt als innovatieboxwinst.

Daarbij hoeft geen drempel in aanmerking te worden genomen en is een analyse van de winst niet langer nodig (wel moet de winst positief zijn). In een belastingjaar kan voor de regeling worden gekozen als in dat jaar of in de twee voorafgaande jaren een kwalificerend immaterieel activum is voortgebracht. Voor een immaterieel activum dat in 2014 is voortgebracht en dat voor de innovatiebox kwalificeert via een S&O-verklaring of een octrooi, kan dus ook in 2014, 2015 en 2016 de forfaitaire regeling worden toegepast.

Elk jaar kan opnieuw worden gekozen om de forfaitaire regeling al dan niet toe te passen, waarbij de keuze geldt voor alle immateriële activa ter zake waarvan is geopteerd voor de innovatiebox. Na drie jaar vervalt de mogelijkheid om voor de forfaitaire regeling te kiezen, tenzij inmiddels een nieuw immaterieel activum is voortgebracht, waarvoor ook weer de driejaarstermijn geldt. Wel kan de belastingplichtige dan nog de voordelen van de "normale" innovatiebox bepalen op basis van de hoofdregel.

 

RDA-aftrek

De RDA-aftrek is per 1 januari 2016 geïntegreerd in de S&O-regeling in de loonbelasting. De RDA-aftrek werd gegeven voor kosten en investeringen die direct toerekenbaar zijn aan speur- en ontwikkelingswerk. Loonkosten kwalificeerden niet voor de RDA; kosten van aan derden uitbesteed speur- en ontwikkelingswerk in principe ook niet. In aanmerking kwamen uitsluitend gemaakte kosten voor en gedane investeringen in speur- en ontwikkelingswerk dat werd verricht na 31 december 2011. De RDA was een extra aftrek berekend over kosten en investeringen die op zich al aftrekbaar of afschrijfbaar waren.


 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig