NL: Ondernemingsraad | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Ondernemingsraad

NL: Ondernemingsraad

Krachtens de Wet op de ondernemingsraden is het instellen van een ondernemingsraad ("OR") in de regel verplicht indien er ten minste 50 werknemers bij de onderneming werkzaam zijn.

Gerelateerde content

Deze verplichting geldt voor zowel natuurlijke personen als alle rechtspersonen die een dergelijke onderneming in stand houden. De OR bestaat uit leden die door werknemers uit hun midden gekozen worden. In beginsel treden de leden van de OR om de drie jaren tegelijk af en zijn zij direct herkiesbaar voor een volgende termijn.

De belangrijkste bevoegdheden van de OR bestaan uit de volgende:

Adviesrecht: de OR is bevoegd advies te geven over elk door de ondernemer voorgenomen besluit dat in de limitatieve opsomming in de wet is opgenomen. De OR dient hiertoe door de ondernemer in staat gesteld te worden om tijdig tot een advies te komen zodat dit advies nog invloed kan hebben op de besluitvorming. De ondernemer hoeft het advies van de OR echter niet op te volgen. Wel dient deze de OR op de hoogte te brengen waarom het betreffende advies niet is opgevolgd. Onder andere de volgende besluiten vallen onder dit adviesrecht: overdracht van zeggenschap over de onderneming, belangrijke inkrimpingen of uitbreidingen van de werkzaamheden of het groepsgewijze werven of inlenen van arbeidskrachten.

Informatierecht: de ondernemer dient de OR desgevraagd alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die de OR voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft. Hierbij dient de ondernemer de OR in ieder geval minstens twee keer per jaar in te lichten omtrent de werkzaamheden en de resultaten van de onderneming in het verstreken tijdvak. Daarnaast dient de ondernemer mededelingen te doen over de verwachtingen hieromtrent, met betrekking tot investeringen in binnen- en buitenland en het gevoerde sociale beleid met betrekking tot de werknemers binnen de onderneming. Tevens dient in het geval van onder andere de nv of de bv de jaarrekening en het bestuursverslag zo spoedig mogelijk na het vaststellen hiervan ter beschikking gesteld te worden aan de OR.

Initiatiefrecht: de OR is bevoegd aan de ondernemer nieuwe voorstellen te doen en haar standpunt kenbaar te maken omtrent bepaalde voorstellen van de ondernemer. Deze is echter niet gehouden om deze voorstellen over te nemen.

Meebeslissingsrecht: instemming van de OR is nodig voor elk voorgenomen besluit van de ondernemer tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op sociaal terrein. Hieronder vallen onder andere pensioenregelingen, opleidingsregelingen, het belonings- en functiewaarderingsysteem, vakantieregelingen, etc. voor zover deze betrekking hebben op het in de onderneming werkzame personeel.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig