Wanneer is rente aan de Belastingdienst verschuldigd? | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: inkomstenbelasting - Binnen welke termijnen moet een aangifte worden ingediend?

Wanneer is rente aan de Belastingdienst verschuldigd?

Wanneer is rente aan de Belastingdienst verschuldigd, cq wanneer kan rente van de Belastingdienst worden ontvangen?

Gerelateerde content

De uiterste datum voor indiening van de aangifte inkomstenbelasting is 1 april van het jaar volgend op het inkomstenjaar, waarbij voor de aangifte jaren 2014 en 2015 een uitzondering is gemaakt omdat de aangifte pas vanaf respectievelijk 1 maart 2015 en 1 maart 2016 kon worden ingediend. De 2015 aangifte dient vóór 1 mei 2016 door de Belastingdienst te zijn ontvangen. Bij de Belastingdienst kan worden verzocht om uitstel voor de indiening van aangiften.

 

Belastingrente en invorderingsrente

Per 1 januari 2013 is een nieuwe renteregeling in de Nederlandse wet opgenomen. De regels gelden in de vennootschapsbelasting effectief voor boekjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2012 en in de inkomstenbelasting voor aanslagen over 2012 en daaropvolgende jaren. Als hoofdregel geldt dat belastingrente onder deze regeling verschuldigd zal zijn wanneer na verloop van 6 maanden na het boekjaar / kalenderjaar een (voorlopige) aanslag wordt opgelegd naar een te betalen bedrag aan belasting.

De belastingrente wordt voor het belastingjaar 2015 (resp. 2016) berekend over de periode vanaf 1 juli 2016 (resp. 1 juli 2017) tot zes weken na de dagtekening van de (voorlopige) aanslag. Belastingrente is niet verschuldigd als een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag 2015 (resp. 2016) is ontvangen vóór 1 mei 2016 (resp. 1 mei 2017). Belastingrente wordt ook niet verschuldigd als de aangifte 2015 (resp. 2016) is ontvangen vóór 1 april 2016 (resp. 1 april 2017). Daarbij geldt de aanname dat de (voorlopige) aanslag conform het verzoek respectievelijk de aangifte wordt vastgesteld.

Als er sprake is van een teruggaaf dan wordt in principe geen rente meer vergoed. Dit is alleen anders als de teruggaaf na de ontvangst van een herzieningsverzoek of na de ontvangst van de ingediende aangifte niet wordt vastgesteld binnen acht weken respectievelijk dertien weken. De rente wordt dan vergoed over de periode na deze genoemde acht respectievelijk dertien weken tot het moment van vaststelling van de (voorlopige) aanslag.

De hoogte van de rente sluit in beginsel aan bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Echter per 1 april 2014 betekent dit dat de belastingrente is verhoogd, omdat er een minimum rentepercentage van minimaal 4% is geïntroduceerd.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig