NL Inkomstenbelasting - berekening | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: inkomstenbelasting - Hoe wordt de inkomstenbelasting berekend?

NL Inkomstenbelasting - berekening

En welke belastingtarieven zijn van toepassing?

Gerelateerde content

De tarieven voor de Inkomstenbelasting zijn vanaf 1 januari 2016 als volgt:

Box 1
Voor belastingplichtigen geboren op of na 1-1-1946 die de AOW leeftijd in 2016 nog niet bereikt hebben:

 • belastbaar inkomen van € 0 tot en met € 19.922: 8,40% belasting plus 28,15% premie volksverzekeringen (36,55%) 
 • belastbaar inkomen van € 19.923 tot en met € 33.715: 12,25% belasting plus 28,15% premie volksverzekeringen (40,4%) 
 • belastbaar inkomen van € 33.716 tot en met € 66.421: 40,4% belasting; 
 • belastbaar inkomen van € 66.422 en hoger: 52% belasting.


Voor belastingplichtigen geboren op of na 1-1-1946 en die AOW leeftijd voor 2016 reeds bereikt hebben:

 • belastbaar inkomen van € 0 tot en met € 19.922: 8,40% belasting plus 10,25% premie volksverzekeringen (18,65%) 
 • belastbaar inkomen van € 19.923 tot en met € 33.715: 12,25% belasting plus 10,25% premie volksverzekeringen (22,5%)
 • belastbaar inkomen van € 33.716 tot en met € 66.421: 40,40% belasting;
 • belastbaar inkomen van € 66.422 en hoger: 52% belasting.


Voor belastingplichtigen geboren vóór 1-1-1946, geldt een aangepast tarief voor de eerste twee inkomensschijven en een aangepaste tweede en derde schijf:

 • belastbaar inkomen van € 0 tot € 19.922: 8,40% belasting plus 10,25% premie volksverzekeringen (18,65%); 
 • belastbaar inkomen van € 19.923 tot € 34.027: 12,25% belasting plus 10,25% premie volksverzekeringen (22,5%); 
 • belastbaar inkomen van € 34.028 tot € 66.421: 40,40% belasting
 • belastbaar inkomen van € 66.422 en hoger: 52% belasting


Box 2
De belasting op het belastbare inkomen uit aanmerkelijk belang bedraagt 25%.


Box 3
Vast tarief 30% belasting over een forfaitair rendement van 4% over het vermogen per 1 januari.

 

Heffingskortingen

Iedere binnenlands belastingplichtige heeft recht op de standaard-heffingskorting. De standaardheffingskorting bestaat uit een deel inkomstenbelasting en een deel premies volksverzekeringen (PVV). Per onderdeel van de standaardheffingskorting dient te worden beoordeeld of een belastingplichtige recht heeft op het desbetreffende onderdeel.


Hieronder wordt een tweetal bestanddelen van de standaard-heffingskorting weergegeven:


Bestanddelen

  tot AOW leeftijd    na AOW leeftijd   
  IB  PVV  IB  PVV 
de algemene heffingskorting  € 515  € 1.727 € 515 € 630 
de arbeidskorting, maximaal  € 713  € 2.390 € 714 € 871

Vanaf 2014 is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk gemaakt. Vanaf een inkomen van € 19.922 bouwt de algemene heffingskorting af naarmate het inkomen meer wordt.

De arbeidskorting wordt afgebouwd met maximaal € 3.103 (2016) bij jaarinkomens boven € 34.015. Voor belastingplichtigen van 65 jaar en ouder wordt de arbeidskorting afgebouwd met maximaal € 1.585 (2016).

Per 2013 is de werkbonus ingevoerd. De werkbonus geldt voor belastingplichtigen vanaf het jaar waarin men de leeftijd van 62 jaar bereikt en eindigt in het kalenderjaar waar de leeftijd van 64 jaar is bereikt. De werkbonus bedraagt maximaal € 1.119 en wordt bereikt bij een inkomen vanaf € 17.327 en loopt door tot € 23.104. Boven dit laatste bedrag wordt de werkbonus lineair afgebouwd tot € nihil.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat voor de inkomsten- en loonbelasting nog een beroep kan worden gedaan op een aantal andere onderdelen van de standaardheffingskorting.

Buitenlandse belastingplichtigen uit België, Suriname, Aruba, Curaçao en St. Maarten hebben recht op de standaarheffingskorting op grond van de non-discriminatiebepaling opgenomen in het Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en deze landen. Ook inwoners van Duitsland komen, onder voorwaarden, hiervoor in aanmerking.

Op basis van jurisprudentie bestaat voortaan eveneens recht op het belastingdeel van de arbeidskorting indien aan de voorwaarden wordt voldaan.

Wanneer buitenlandse belastingplichtigen onderworpen zijn aan de Nederlandse sociale verzekeringen, dan hebben zij in principe ook recht op het premiedeel van de algemene en arbeidsheffingskorting. Voorts is het eveneens mogelijk dat in sommige situaties de partner van een buitenlandse belastingplichtige in aanmerking komt voor het belasting- en premiedeel van de standaardheffingskorting.

Op basis van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en de Nederlandse Hoge Raad mag Nederland geen onderscheid maken tussen de fiscale behandeling van inwoners van Nederland en niet-ingezetenen van Nederland (inwoners van EU-lidstaten) die ten minste 90% van hun inkomen in Nederland als werkstaat verdienen. Meer specifiek volgt uit onder meer een uitspraak van Hof Den Bosch van 25 november 2011 dat de weigering van hypotheekrenteaftrek door Nederland aan niet-ingezetenen (in casu door toedoen van de terugneemregelin) die ten minste 90% van hun inkomen in Nederland als werkstaat verdienen, in strijd is met het EU-recht (vrij verkeer van werknemers).

In navolging op bovengenoemde jurisprudentie is per 1 januari 2015 de keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen vervallen en vervangen door een regeling voor "kwalificerende buitenlands belastingplichtige". Onder deze regeling kunnen buitenlands belastingplichtigen hetzelfde worden behandeld als binnenlands belastingplichtigen, alleen hoeven zij hiervoor geen keuze te maken. Deze regeling geldt voor inwoners van de EU- en EER-lidstaten, Zwitserland en de BES-eilanden voor zover zij 90% of meer van hun inkomen verdienen in Nederland. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moeten belastingplichtigen een inkomensverklaring kunnen overleggen aan de Belastingdienst. Dit formulier, waaruit moet blijken of een belastingplichtige aan de 90%-eis voldoet, dient te worden ingevuld en door de belastingdienst van het woonland te worden ondertekend.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig