NL Inkomstenbelastingen - fiscale stimuli | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: inkomstenbelasting - Welke fiscale stimuli zijn beschikbaar?

NL Inkomstenbelastingen - fiscale stimuli

Bij de berekening van winst uit onderneming zijn in 2016 enkele fiscale stimuli beschikbaar.

Gerelateerde content

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: Indien ondernemers in een kalenderjaar investeren in kwalificerende bedrijfsmiddelen mogen zij een investeringsaftrek in aanmerking nemen van 28% van het investeringsbedrag met een maximum van € 15.687. Bij een investering van meer dan € 103.748 wordt de investeringsaftrek verminderd met 7,56% van hetgeen de € 103.748 te boven gaat;

Energie-investeringsaftrek van 58% en milieu-investeringsaftrek van minimaal 13,5%, indien er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden. Dit zijn extra aftrekposten naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek;

Diverse faciliteiten inzake willekeurige afschrijving: de aanschaffings- of voortbrengingskosten van milieu-bedrijfsmiddelen en andere, bij ministeriële regeling, aangewezen bedrijfsmiddelen kunnen door de belastingplichtige willekeurig worden afgeschreven.

Herinvesteringsreserve: Indien bij vervreemding van een bedrijfsmiddel de opbrengst de boekwaarde van het bedrijfsmiddel overtreft, kan bij het bepalen van de in het kalenderjaar genoten winst het verschil buiten de heffing blijven en gereserveerd worden. Bij een herinvestering in een ander bedrijfsmiddel wordt vervolgens (een deel van) het gereserveerde bedrag in mindering gebracht van de aanschaffings- of voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die in het jaar van vervreemding of in de daarop volgende drie jaren worden aangeschaft of voortgebracht. Voor het laten bestaan van de reservering dient een voornemen tot herinvestering van de opbrengst te bestaan. Tevens zijn er enkele regels voor het gebruik van een herinvesteringreserve bij bedrijfsmiddelen die in meer dan 10 jaar worden afgeschreven.

Fiscale oudedagreserve voor zelfstandige ondernemers: ondernemers die zich minstens 1.225 uur bezighouden met het drijven van een onderneming, en die aan het begin van het kalenderjaar de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt mogen, onder bepaalde voorwaarden, jaarlijks een bedrag van maximaal 9,8% van de winst doteren aan een oudedagsvoorziening, tot een maximum van € 8.774;

Meewerkaftrek: ondernemers die zich minstens 1.225 uur bezighouden met het drijven van een onderneming mogen een percentage van de winst aftrekken wanneer hun partner tenminste 525 uur meewerkt in de onderneming. De meewerkaftrek geldt niet, wanneer de partner een beloning uit de onderneming ontvangt (aan de beloning zijn voorwaarden verbonden);

Zelfstandigenaftrek: ondernemers die zich minstens 1.225 uur bezighouden met het drijven van een onderneming mogen een bedrag van € 7.280 (eventueel onder voorwaarden verhoogd met € 2.123) van de winst aftrekken, waarbij de zelfstandigenaftrek niet meer kan bedragen dan de winst. Voor ondernemers met pensioengerechtige leeftijd geldt een zelfstandigenaftrek van 50% van bovengenoemde bedragen;

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid: voor dergelijke startende ondernemers geldt onder voorwaarden een additionele aftrek van € 4.000 tot € 12.000;

(Starters-)aftrek speur- en ontwikkelingswerk: onder voorwaarden geldt een aftrek van maximaal € 12.484 (voor starters verhoogd met € 6.245);

De MKB-winstvrijstelling bedraagt in 2016 14% van de winst.

Op verzoek van de belastingplichtige wordt de winst uit zeescheepvaart bepaald aan de hand van de tonnage van de schepen waarmee die winst wordt behaald. De effectieve forfaitaire vaststelling van de winst gebeurt per schip, per dag en per 1000 netto ton, volgens een degressieve schaal (gaande van € 9,08 voor de schijf tot 1.000 netto ton tot € 0,50 voor de schijf boven de 50.000 netto ton).

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig