NL Gangbare waarderingsregels - Vreemde valuta | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Gangbare waarderingsregels - Vreemde valuta

NL Gangbare waarderingsregels - Vreemde valuta

Bij het opmaken van de jaarrekening dient de rechtspersoon haar functionele valuta te bepalen, in overeenstemming met bepaalde factoren. Deze factoren hebben te maken met de economische omgeving waarin de rechtspersoon geldmiddelen ontvangt en uitgeeft.

Gerelateerde content

Op balansdatum dienen:

a. monetaire balansposten die in een vreemde valuta luiden te worden omgerekend tegen de slotkoers van de functionele valuta;


b. niet-monetaire balansposten die volgens de historische kostprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta, te worden omgerekend tegen de wisselkoers van de functionele valuta op de transactiedatum of de benaderde koers;


c. niet-monetaire balansposten die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in vreemde valuta, te worden omgerekend tegen de wisselkoers van de functionele valuta op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.


Valutakoersverschillen die voortkomen uit de afwikkeling van monetaire posten, dan wel voortkomen uit de omrekening van monetaire posten in vreemde valuta, dienen te worden verwerkt in de winst- en verliesrekening in de periode dat zij zich voordoen, met uitzondering van de valutakoersverschillen die voortkomen uit de omrekening van een monetaire post die deel uitmaakt van de netto-investering in een bedrijfsuitoefening in het buitenland van een rechtspersoon. Deze laatste dienen te worden verwerkt in de reserve omrekenverschillen in het eigen vermogen.


De resultaten en de financiële positie van een rechtspersoon dienen als volgt te worden omgerekend in een andere presentatievaluta:


a. de activa en passiva dienen voor iedere gepresenteerde balans te worden omgerekend tegen de slotkoers op die balansdatum;


b. de baten en lasten dienen voor iedere winst- en verliesrekening te worden omgerekend tegen de wisselkoersen op de transactiedata; en


c. de omrekeningsverschillen uit (a) en (b) dienen in de (wettelijke) reserve omrekeningsverschillen als onderdeel van het eigen vermogen te worden verwerkt.

Voor middelgrote ondernemingen rechtspersonen is een eenvoudigere methode toegestaan.

In geval van afdekking van (o.a. valuta)risico’s middels door middel van afdekkingsinstrumenten kan de verwerkingswijze verschillen van het bovenstaandevoorgaande.


 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig