NL Gangbare waarderingsregels - Voorraden | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Gangbare waarderingsregels - Voorraden

NL Gangbare waarderingsregels - Voorraden

Voor goederen gekocht van derden, is de algemene regel waardering tegen aanschaffingswaarde (aankoopprijs en bijkomende kosten) of tegen marktwaarde, indien deze op balansdatum lager is. Daarnaast mogen voorraden tegen actuele waarde (vervangingswaarde of lagere opbrengstwaarde) worden gewaardeerd.

Gerelateerde content

Agrarische voorraden worden, bij waardering tegen actuele waarde, gewaardeerd tegen opbrengstwaarde.


Inzake bepaling van de aanschaffingswaarde van identieke goederen zijn er vier toegelaten methoden:

  • individualisering van de prijs van elk bestanddeel; 
  • methode van de gewogen gemiddelde prijzen; 
  • FIFO; 
  • LIFO (onder bepaalde voorwaarden).

 

Standaardprijzen mogen onder bepaalde voorwaarden worden toegepast.

Onafhankelijk van de gevolgde grondslag dient in alle gevallen de op het waarderingsmoment werkelijk aanwezige voorraad te worden gewaardeerd in overeenstemming met een van de volgens de wet toegestane grondslagen. Het is wettelijk niet toegestaan bij de voorraadwaardering een normale-voorraad begrip te hanteren, zoals wel voorkomend in bepaalde actuele waardestelsels, het ijzeren voorraadstelsel en varianten van het LIFO-stelsel.

De geproduceerde voorraden worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs of tegen marktwaarde op balansdatum, als die lager is. De vervaardigingsprijs omvat de directe kosten en optioneel een evenredig deel van de indirecte productiekosten (direct costing en full costing is toegelaten – keuze duidelijk vermelden in de toelichting).

Het is toegestaan om rente, over schulden betaald aan derden, toe te rekenen aan een actief voor zover dit rente op schulden betreft over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegekend. De RJ acht activering van rente op schulden slechts aanvaardbaar voor kwalificerende activa, dat wil zeggen activa waarvoor een aanmerkelijke tijd benodigd is om ze gebruiks- of verkoopklaar te maken.

Indien op balansdatum de marktwaarde van de goederen lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, dient afwaardering tot de lagere marktwaarde plaats te vinden.

Het is toegestaan rekening te houden met per balansdatum nog niet opgetreden, doch voorzienbare, buitengewone waardeverminderingen op korte termijn. Dit is evenwel niet de voorkeursmethode van de RJ.

Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd tegen vervaardi-gingsprijs (full cost of direct cost).

Indien de winst op reeds verrichte prestaties op verantwoorde wijze kan worden bepaald, dient de “percentage of completion method” te worden toegepast.

Onderhanden projecten dienen separaat in de balans te worden vermeld (dus niet onder de Voorraden). Ingeval van een creditstand worden onderhanden projecten als afzonderlijke post in de balans gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig