NL Gangbare waarderingsregels - uitgestelde betalingen | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Gangbare waarderingsregels - Voorzieningen voor risico’s en kosten en uitgestelde belastingen

NL Gangbare waarderingsregels - uitgestelde betalingen

Voorzieningen worden op de balans opgenomen tegen:

Gerelateerde content

Tegen naar hun aard duidelijk omschreven verplichtingen die op balansdatum als waarschijnlijk of vaststaand kunnen worden beschouwd, maar waarvan niet bekend is in welke omvang of wanneer zij zullen ontstaan.

Daarnaast mogen voorzieningen worden opgenomen tegen uitgaven die in een volgend boekjaar zullen worden gedaan, voor zover het doen van die uitgaven zijn oorsprong mede vindt voor het einde van het boekjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal jaren. Een voorbeeld hiervan is een voorziening groot onderhoud.

Voorzieningen mogen alleen worden opgenomen indien op balansdatum voldaan is aan alle volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van een bestaande verplichting; 
  • Het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; 
  • Er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.

 

Latente belastingen op belastbare tijdelijke verschillen worden onder voorzieningen opgenomen en worden berekend over het verschil tussen bedrijfseconomische en fiscale waardering, vermenigvuldigd met het nominale belastingtarief dan wel tegen contante waarde (voorkeursmethode).


Het is toegestaan om geen latente belastingen op (ongerealiseerde) herwaarderingen op te nemen, in dat geval wordt de (wettelijke) herwaarderingsreserve bruto opgenomen. De RJ spreekt overigens de voorkeur uit om ter zake wel een latente belastingverplichting op te nemen.

 

In de Nederlandse wet worden de volgende voorzieningen onderscheiden:

  • Voorziening voor latente belastingen; 
  • Voorziening voor personeelsbeloningen; 
  • Overige voorzieningen.

Inzake pensioenen zijn verschillende varianten van pensioenverslaggeving mogelijk., hetzij gebaseerd op een risicobenadering (conform IFRS en US GAAP), hetzij op een verplichtingenbenadering (de laatste is aanbevolen conform door de Raad voor de JaarverslaggevingRJ). De risicobenadering is mogelijk indien de rechtspersoon ervoor kiest IFRS of US GAAP toe te passen voor de verslaggeving over pensioenen.
 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig