NL Gangbare waarderingsregels - Materiële vaste activa | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Gangbare waarderingsregels - Materiële vaste activa

NL Gangbare waarderingsregels - Materiële vaste activa

De wet staat zowel waardering op basis van aanschaffingsprijs als op basis van actuele waarde toe. Onder aanschaffingsprijs wordt verstaan:

Gerelateerde content

 • verkrijgingsprijs (= aankoopprijs + bijkomende kosten) in geval van aankoop bij derden; 
 • vervaardigingsprijs (directe en een redelijk deel van de indirecte kosten en eventueel de rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging kan worden toegerekend) in geval van eigen productie.

Er bestaat een verplichting jaarlijks te beoordelen of er aanwijzin-gen zijn voor een bijzondere waardevermindering van het materieel vast actief die als duurzaam kan worden beschouwd. Indien dergelijke aanwijzingen aanwezig zijn, dient de realiseerbare waarde (hoogste van de directe opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde) te worden vergeleken met de boekwaarde. Afwaardering vindt plaats indien de boekwaarde hoger is dan de realiseerbare waarde.

Als actuele waarde van een goed kan worden aangemerkt (afhankelijk van de omstandigheden):

 • vervangingswaarde; 
 • bedrijfswaarde; 
 • opbrengstwaarde.

Vastgoedbeleggingen dienen bij de eerste waardering te worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, inclusief de transactiekosten. Voor de vervolgwaardering van vastgoedbeleggingen is zowel waardering tegen actuele waarde als tegen historische kostprijs toegestaan. Er is voorkeur voor waardering tegen actuele waarde (marktwaarde). Winsten of verliezen die zijn ontstaan door een wij-ziging in de reële waarde van vastgoedbeleggingen dienen ofwel rechtstreeks ten gunste van het eigen vermogen (in een herwaarderingsreserve) worden gebracht, ofwel ten gunste van het resultaat (met de vorming van een herwaarderingsreserve uit de winstbestemming).

 

Door de wet te onderscheiden soorten materiële vaste activa:

 • bedrijfsgebouwen en –terreinen; 
 • machines en installaties;
  andere vaste bedrijfsmiddelen; 
 • materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa;
 • niet aan het productieproces dienstbare materiële vaste activa.

In het geval dat wordt voldaan aan de definitie van financial lease dienen bij de leasingnemer de geleasde activa te worden geactiveerd.

 

Definitie financial lease

De juridische eigendom van het goed ligt in het algemeen bij de geldgever en de (economische) voor- en nadelen verbonden aan de eigendom worden (nagenoeg) geheel door de geldnemer gedragen (de economische eigendom berust bij de geldnemer). De economische realiteit van de leasetransactie is bepalend voor de vraag of sprake is van financial lease dan wel operational lease (de leaseclassificatie). De juridische vorm van de leasetransactie is van minder belang. Het karakter van de leasetransactie blijkt uit het beoordelen van de leasecontractvoorwaarden.

Als operationele lease kwalificeren alle leaseovereenkomsten die niet als financiële lease kwalificeren.

In de vervaardigingsprijs kunnen worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig