NL: Gangbare waarderingsregels - Eigen vermogen | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: Gangbare waarderingsregels - Eigen vermogen

NL: Gangbare waarderingsregels - Eigen vermogen

Wat omvat het eigen vermogen?

Gerelateerde content

 • het geplaatste kapitaal; 
 • agioreserve; 
 • herwaarderingsreserves; 
 • andere wettelijke reserves, onderscheiden naar hun aard; 
 • statutaire reserves; 
 • overige reserves; 
 • niet verdeelde winsten, met afzonderlijke vermelding van het resultaat na belastingen, voor zover de bestemming daarvan niet in de balans is verwerkt.

Hoewel niet de voorkeursmethode van de RJ, is het toegestaan om de balans op te maken ná de voorgestelde winstbestemming. Bij het opmaken van een balans na winstbestemming wordt het voorgestelde dividend verwerkt als separaat component binnen het Eigen Vermogen dan wel onder de schulden.

Volgens de voorkeursmethode van de RJ worden latente belastingen opgenomen over herwaarderingen. Deze latente belastingen op herwaarderingen worden onder de voorzieningen opgenomen. Een alternatieve methode is om geen latente belastingen op te nemen, en de herwaardering bruto op te nemen onder het eigen vermogen.

 

Er dienen wettelijke reserves te worden gevormd voor:

 • het op de balans geactiveerde bedrag van kosten verband houdende met oprichting en met uitgifte van aandelen en kosten van onderzoek en ontwikkeling; 
 • het verschil tussen de wijziging in de waarde van de deel-nemingen op grond van het resultaat en rechtstreekse vermogensvermeerderingen enerzijds en het dividend uit de deelnemingen en uitkeringen die kunnen worden bewerkstelligd en rechtstreekse vermogensverminderingen anderzijds (wettelijke reserve deelnemingen); 
 • omrekeningsverschillen op buitenlandse deelnemingen;
  het geval dat de som van het kapitaal, statutaire en wettelijke reserves kleiner is dan het wettelijk minimumkapitaal (deze wettelijke reserve vervalt bij invoering van de Flex-BV); 
 • Bij inbreng in natura en het ontbreken van een accountantsverklaring bij de inbreng; 
 • Herwaarderingen (in bepaalde gevallen); 
 • Het uitstaande bedrag van verstrekte leningen ter verkrijging van aandelen in het eigen aandelenkapitaal.

 

Bepaalde wettelijke reserves kunnen negatief zijn.

Uitkering interim-dividend is mogelijk, voor zover de statuten dit toestaan en het eigen vermogen niet onder het wettelijk minimum daalt. Een NV dient dit laatste te toetsen aan de hand van een tussentijdse vermogensopstelling. Met de invoering van de Flex-BV gaat voor een BV in plaats van de genoemde minimumvermogenseis een verplichte uitkeringstest gelden.

Investeringssubsidies dienen als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva te worden opgenomen of in mindering te worden gebracht op het geïnvesteerde bedrag. Uit de op de balans gepassiveerde investeringssubsidie dient jaarlijks een gedeelte ten gunste van het bedrijfsresultaat vrij te vallen. Dit gedeelte dient systematisch te worden berekend met inachtneming van de wijze waarop de besteding waarvoor de subsidie is verleend zelf in de jaarrekening wordt verwerkt.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig