Nederland: fiscaliteit - Sociale zekerheidsregelgeving | KPMG | BE
close
Share with your friends

Nederland: fiscaliteit - Sociale zekerheidsregelgeving

Nederland: fiscaliteit - Sociale zekerheidsregelgeving

Het Nederlandse sociale verzekeringssysteem kent twee duidelijk gescheiden verzekeringspakketten, namelijk de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen.

Gerelateerde content

De eerste groep van verzekeringen, de volksverzekeringen, is ondermeer geregeld in de Algemene Ouderdomswet (AOW, 17,90%), de Algemene Nabestaandenwet (ANW, 0,60%), de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ, 9,65%). De verzekering (en derhalve de premieplicht) wordt in het algemeen gekoppeld aan het inwonerschap van Nederland.

De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies volksverzekeringen onder verrekening van de loonheffingskorting(en). Premies volksverzekeringen zijn uiteindelijk verschuldigd door de werknemer en met name afhankelijk van het loon. De premies volksverzekeringen bedragen in 2016 maximaal € 9.490 (28,15% x belastbare som tot € 33.715) zonder toepassing van de loonheffingskorting(en).

De werknemersverzekeringen zijn vastgesteld in de Werkloosheidwet (WW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA),en de Ziektewet. Daarnaast is de werkgever een werkgeversheffing binnen de Zorgverzekeringswet verschuldigd. De verzekering (en derhalve de premieplicht) wordt in beginsel gekoppeld aan de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

De Zorgverzekeringswet geldt voor alle werknemers. Het maximum inkomen waarover een inkomensafhankelijke bijdrage wordt berekend bedraagt € 52.763: 6,75% met een maximum van € 3.561,50. De inkomensafhankelijke bijdrage is vanaf 2013 een werkgeversbijdrage. De verzekerde werknemer dient aan de verzekeringsmaatschappij een zogenaamde nominale premie te betalen. Gemiddeld bedraagt deze circa € 1.288 (2016) exclusief eventuele kosten van een aanvullende verzekering. Aan elke zorgverzekering is een eigen risico van minimaal € 385 (2016) gekoppeld.


Met ingang van 1 januari 2006 geldt de Zorgverzekeringswet ook voor zelfstandigen. Zelfstandigen dienen zelf een inkomensafhankelijke bijdrage van 5,5% te betalen met een maximum van € 2.901,97 (2016). Naast de inkomensafhankelijke bijdrage is de zelfstandige ook een nominale premie aan een verzekeringsmaatschappij verschuldigd.


Werkloosheidswet (WW)

De WW-premie bestaat uit:

  • premie Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf-premie) 
  • premie Wachtgeldfonds (Sectorpremie)

De Awf-premie is voor alle sectoren gelijk en bedraagt voor de werkgever 2,44% over een maximaal premieloon van € 52.763.

De Sector-premie verschilt per sector, gemiddeld bedraagt deze in 2016 1,78%. Er is geen werknemersbijdrage vanaf 2013.

Op 29 december 2005 werd de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) van kracht. De WIA is de opvolger van de WAO en geldt voor ziektegevallen vanaf 1 januari 2004. De WAO blijft gelden voor bestaande WAO'ers. Vanaf 1 januari 2006 betaalt de belastingplichtige één basispremie voor de WAO/WIA, inclusief kinderopvangtoeslag van 0,5%: de basispremie voor de werkgever bedraagt 6,38% van de bruto loonsom van gemaximeerd € 52.763 per werknemer.

Daarnaast is een gedifferentieerde premie verschuldigd afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico per onderneming. De gedifferentieerde premie wordt per beschikking opgelegd en bestaat uit een rekenpremie die wordt verhoogd met een opslag dan wel verlaagd met een korting als er sprake is van een hoge WAO/WIA-uitstroom respectievelijk een lage WIA-instroom.

Het risico tot betalen van een WIA-uitkering kan door de werkgever onder voorwaarden zelf worden gedragen (eigen risico drager). Alsdan is de werkgever geen gedifferentieerde premie verschuldigd. Vooralsnog is eigen risico dragen alleen met betrekking tot het risico voor gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid (WGA) mogelijk. Op dit moment is het niet mogelijk om eigen risicodrager te zijn voor de regeling Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten.

Sedert de privatisering van de Ziektewet kan de werkgever het risico tot doorbetaling van loon tijdens ziekte van de werknemer in eigen beheer houden en/of extern verzekeren. De kosten zijn afhankelijk van de activiteiten van de werkgever.

 

WUL

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) ingevoerd. Er komt hierdoor één loonbegrip voor de loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). Dit moet leiden tot een eenvoudige loonadministratie en loonstrook.

Tot en met 2012 werd het deel van de betaalde premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet dat uitging boven het maximumbedrag verdeeld over de betrokken werkgevers en na afloop van het jaar terugbetaald.

Vanaf 1 januari 2013 is de teruggaaf van afgedragen premies in verband met overschrijding van het maximumbedrag vervallen. Effectief betekent dit dat de werkgeversbijdrage van de premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voortaan wordt geheven per werkgever. Dit kan tot gevolg hebben dat voor één werknemer twee (of meer) keer de volledige premies worden afgedragen, zonder de mogelijkheid van een teruggave.

Bovenstaande kan derhalve ook gevolgen hebben voor formele salary split situaties. In de situatie dat met zowel de Nederlandse als een buitenlandse werkgever een formele arbeidsovereenkomst is gesloten en de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving van toepassing is/blijft, zal de buitenlandse werkgever zich in principe in Nederland moeten registreren voor de afdracht van de premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage ZVW.

 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig