BE Vennootschapsbelasting - intersten | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Vennootschapsbelasting - In welke mate zijn interesten fiscaal aftrekbaar?

BE Vennootschapsbelasting - intersten

Voor de fiscale aftrek van intresten op leningen of voorschotten dient rekening te worden gehouden met de volgende zaken.

Gerelateerde content

1. Marktrente en "verdachte" uitgaven

Intresten van leningen worden slechts als beroepskosten aangemerkt in zover zij niet hoger zijn dan een bedrag dat overeenstemt met de overeenkomstig de marktrente geldende rentevoet (art. 55 WIB92). Verdachte, schijnbaar op belastingontwijking gerichte interestaftrekken worden verder ook nog geviseerd door art. 54 WIB92 dat bepaalt dat dergelijke uitgaven niet als aftrekbare beroepskosten worden aanvaard, tenzij het bewijs geleverd wordt dat deze uitgaven verband houden met "werkelijke en oprechte verrichtingen", en tevens de normale grenzen niet overschrijden (zie hieronder, "Algemene thin cap regel").

2. Voorschotten van aandeelhouders/natuurlijke personen en bestuurders

Bepaalde intresten op voorschotten zijn ook niet aftrekbaar in de mate dat het totaalbedrag van de rentegevende voorschotten hoger is dan de som van de belaste reserves bij het begin van het belastbare tijdperk en het gestort kapitaal bij het einde van dit tijdperk. Bedoeld zijn de al dan niet door effecten vertegenwoordigde geldleningen, verstrekt door een natuurlijke persoon, die aandeelhouder is van de vennootschap of die in de vennootschap een mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een gelijksoortige functie uitoefent.


3. Algemene thin cap regel

De aftrek van interesten van leningen wordt verworpen indien, en in de mate van de overschrijding, het totale bedrag van deze leningen hoger is dan vijf maal de som van de belaste reserves bij het begin van het belastbaar tijdperk en het gestort kapitaal bij het eind van dit tijdperk (de zgn. "thin cap"-regel).

De aftrekbeperking is van toepassing wanneer de werkelijke verkrijgers van de interesten

  • hetzij, gevestigd zijn in een belastingparadijs; 
  • hetzij, deel uitmaken van een groep waartoe de schuldenaar behoort.


De term “leningen” omvat niet de openbaar uitgegeven obligaties en de leningen toegekend door financiële instellingen.

De werkelijke verkrijgers van de interesten worden geacht te zijn gevestigd in een belastingparadijs wanneer deze niet onderworpen zijn aan een inkomstenbelasting of, voor die inkomsten, onderworpen zijn aan een aanzienlijk gunstigere aanslagregeling dan die welke voortvloeit uit de bepalingen van gemeen recht van toepassing in België.

De term “groep” doelt op het geheel van verbonden vennootschappen in de zin van artikel 11 van het Wetboek Vennootschappen.

In geval van door derden gewaarborgde leningen of uiteindelijk door derden gefinancierde leningen, worden deze derden geacht de werkelijke verkrijgers van de interesten van deze lening te zijn, indien deze waarborg of financiering als hoofddoel belastingontwijking heeft.

De thin cap regel is niet van toepassing op leningen aangegaan door:

  • Leasingbedrijven op voorwaarde dat ze deel uitmaken van de financiële sector en in de mate dat de leningen verband houden met de leasingactiviteit; 
  • Factoringbedrijven op voorwaarde dat ze deel uitmaken van de financiële sector en in de mate dat de leningen verband houden met de factoringactiviteit; 
  • Bedrijven hoofdzakelijk actief op het terrein van publiek-private samenwerking.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig