België: Vennootschapsvorm | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Vennootschapsvorm

België: Vennootschapsvorm

De meest gebruikte vennootschapsvormen zijn de NV en de BVBA, waarbij de aandeelhouders / vennoten in principe slechts tot het bedrag van hun inbreng zijn verbonden (beperkte aansprakelijkheid).

Gerelateerde content

Het Belgische Wetboek van Vennootschappen (hierna “W.Venn.”) erkent als vennootschappen met rechtspersoonlijkheid (er zijn ook andere vennootschappen waaraan de wet geen rechtspersoonlijkheid toekent, zoals: de maatschap, de stille en de tijdelijke handelsvennootschap):

 • de vennootschap onder firma (V.O.F.); 
 • de gewone commanditaire vennootschap (Comm.V); 
 • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA);
 • de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Starter’ (S-BVBA); 
 • de coöperatieve vennootschap die zowel beperkte aansprakelijkheid (CVBA) als onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) kan hebben; 
 • de naamloze vennootschap (NV); 
 • de commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA); 
 • het economisch samenwerkingsverband (ESV); 
 • de landbouwvennootschap (LV); de Europese vennootschap (SE); 
 • de Europese Coöperatieve vennootschap (SCE); 
 • de éénpersoons-BVBA (EBVBA). 

In artikel 46 van het W.Venn. wordt bepaald dat de maatschap een vennootschap is met een burgerlijk of handelsdoel die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Hierdoor wordt de maatschap, voordien enkel opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, nu eveneens in het W.Venn. opgenomen. 

De meest gebruikte vennootschapsvormen zijn de NV en de BVBA, waarbij de aandeelhouders / vennoten in principe slechts tot het bedrag van hun inbreng zijn verbonden (beperkte aansprakelijkheid).  De aandelen zijn ofwel op naam ofwel in gedematerialiseerde effecten.  Een gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een inschrijving op een rekening bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder, op naam van de eigenaar of van de houder.  

De BVBA heeft als typische eigenschap het besloten karakter en de beperkte overdraagbaarheid van hun aandelen. 

De S-BVBA heeft, naast het besloten karakter en de beperkte overdraagbaarheid van de aandelen, als voornaamste eigenschap dat deze vennootschapsvorm met een kapitaal van één euro kan worden opgericht. De S-BVBA is uitdrukkelijk voorbehouden aan natuurlijke personen, maar moet sinds 13 februari 2014 niet meer worden omgevormd naar een "gewone" BVBA binnen een termijn van vijf jaar na oprichting of zodra zij vijf voltijdse werknemers tewerkstelt. Tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die gelden voor de BVBA ook van toepassing op de S-BVBA.

Hierna worden enkel de vennootschapsrechtelijke bepalingen met betrekking tot de NV en de BVBA behandeld met desgevallend de aanduiding van de andersluidende bepalingen van toepassing op de S-BVBA.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig