BE - Vennootschapsbelasting - winst | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Vennootschapsbelasting - In welke mate verschilt de fiscale van de boekhoudkundige winst?

BE - Vennootschapsbelasting - winst

Er bestaat geen fiscale jaarrekening onderscheiden van de gepubliceerde boekhoudkundige jaarrekening.

Gerelateerde content

Bij het berekenen van de belastbare (fiscale) winst wordt uitgegaan van de boekhoudkundige balans en resultatenrekening, maar het boekhoudkundige resultaat wordt aangepast of gecorrigeerd om rekening te houden met de bepalingen van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB).
Verschillen tussen de boekhoudkundige winst en de fiscale winst kunnen permanent of tijdelijk zijn:

 

Permanente verschillen:

 • verworpen uitgaven; 
 • vrij te stellen buitenlandse winst; 
 • deelnemingsvrijstelling (DBI); 
 • aftrek voor risicokapitaal; 
 • fiscale verliescompensatie; 
 • diverse fiscale aftrekken en vrijstellingen.

Tijdelijke verschillen:

 • belastbare voorzieningen; 
 • afschrijvingsexcedenten; 
 • onderschattingen van actief en overschattingen van passief ten gevolge van afwijkende fiscale waarderingsregels.


Wat zijn fiscaal aanvaardbare afschrijvingen?

De fiscale afschrijvingen moeten noodzakelijk zijn en beantwoorden aan een waardevermindering die zich in het belastbare tijdperk werkelijk heeft voorgedaan. In feite moet de belastingplichtige het bewijs leveren dat de activa waarop wordt afgeschreven, inderdaad een waardevermindering hebben ondergaan. In de praktijk aanvaardt de fiscus evenwel de toepassing van jaarlijkse forfaitaire percentages per categorie van vermogensbestanddelen. Mits voormelde voorwaarden voldaan zijn, zal de afschrijving die door de vennootschap wordt geboekt als een aftrekbare beroepskost worden aangemerkt.

 

Gebruikelijke fiscale afschrijvingsafschrijvingspercentages zijn de volgende:

 • Nijverheidsgebouwen, garages: 5% 
 • Handels- en kantoorgebouwen: 3% 
 • Rollend materieel: 20% 
 • Klein materieel: 33%

 

Investeringen in onderzoek en ontwikkeling mogen fiscaal worden afgeschreven over een periode van minimaal 3 jaar. De overige immateriële vaste activa (industriële eigendomsrechten, goodwill) dienen fiscaal te worden afgeschreven over een periode van minstens 5 jaar. In de praktijk vereist de fiscus veelal dat goodwill over een periode van 10 tot 12 jaar wordt afgeschreven.

 

In welke mate zijn waardeverminderingen en voorziening fiscaal vrijstelbaar?

Waardeverminderingen op schuldvorderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten: deze zijn slechts fiscaal vrijstelbaar indien zij betrekking hebben op scherp omschreven verliezen of kosten die volgens de aan de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn. Een louter algemene waardevermindering of voorziening is steeds belastbaar.

De waardeverminderingen op effecten (andere dan aandelen) worden fiscaal slechts in aanmerking genomen voor het boekjaar tijdens hetwelk deze waardevermindering zeker en vaststaand wordt of tijdens hetwelk het verlies wordt gerealiseerd. Voor wat aandelen betreft, geldt als basisbeginsel dat waardeverminderingen op aandelen fiscaal geen beroepskosten zijn.
 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig