BE Vennootschapsbelasting - Transfer Pricing | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Vennootschapsbelasting - Welke regels gelden er op gebied van transfer pricing?

BE Vennootschapsbelasting - Transfer Pricing

Het Belgische Wetboek Inkomstenbelastingen bevat drie algemene bepalingen die de overdracht van winsten naar buitenlandse belastingregimes moet verhinderen (artikel 26, 54 en 344 van het Wetboek Inkomstenbelastingen). Verder geeft een administratieve circulaire ook nog een samenvatting van de eerste vijf hoofdstukken van OESO-Richtlijnen van 1995.

Gerelateerde content

Het valt op te merken dat de Belgische Controlecel Verrekenprijzen bijzonder actief is en dat transfer pricing een van de meest populaire onderwerpen is bij de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken.

Artikel 26 en 54 van het WIB: "Abnormale of goedgunstige voordelen"

Het Belgische fiscaal recht reikt geen criteria aan, aan de hand waarvan kan worden uitgemaakt welke voordelen van abnormale of goedgunstige aard zijn. Daarom moet worden teruggegrepen naar de rechtspraak terzake.

De Belgische rechtspraak stelt dat een voordeel als 'abnormaal' wordt beschouwd wanneer het indruist tegen de gewone gang van zaken, de gevestigde regels of gewoonten of tegen hetgeen in dergelijke gevallen gebruikelijk is. Hierbij is niet vereist dat het voordeel werd toegekend om belastingen te vermijden. Verder is een voordeel volgens de rechtspraak ook nog 'goedgunstig' wanneer de verstrekker van het voordeel geen evenredige tegenprestatie in ruil voor het voordeel ontvangt.

Artikel 26, eerste lid van het WIB laat winstcorrecties toe op dergelijke abnormale of goedgunstig verleende voordelen, 'onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 54 van het WIB'.

Artikel 54 WIB bepaalt dat bepaalde uitgaven (zoals interesten, vergoedingen voor diensprestaties e.d.) die door een Belgische belastingplichtige aan bepaalde 'verdachte' buitenlandse ondernemingen worden betaald, niet als aftrekbare beroepskosten worden aanvaard, tenzij het bewijs wordt geleverd dat deze uitgaven verband houden met 'werkelijk en oprechte verrichtingen', en tevens de normale grenzen niet overschrijden.

Artikel 185 van het WIB: "Arm's length beginsel"

In 2004 is het arm’s length beginsel in de Belgische wetgeving ingeschreven. De tekst van het wetsartikel (artikel 185, §2 WIB) is gebaseerd op artikel 9 van het OESO-Modelverdrag en geeft aan de Belgische administratie de mogelijkheid om zowel een opwaartse als een neerwaartse correctie van Belgische winst door te voeren.

Administratieve circulaire van 28 juni 1999

De administratieve circulaire van 28 juni 1999 geeft een samenvatting van de eerste vijf hoofdstukken van de OESO-Richtlijnen van 1995. In het kader van de aldaar voorgeschreven documentatierichtlijnen, is het raadzaam om een pro-actief en gefundeerd verrekenprijsdossier aan te leggen. Deze circulaire kreeg navolging met als voorlopig sluitstuk de circulaire inzake documentatie van 14 november 2006.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig