BE Vennootschapsbelasting - tarieven | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Vennootschapsbelasting - Welke belastingtarieven zijn van toepassing in de vennootschapsbelasting?

BE Vennootschapsbelasting - tarieven

Het standaard vennootschapsbelastingtarief bedraagt 33,99%. Ten gevolge van de verschillende fiscale aftrekken kan het effectieve belastingtarief evenwel substantieel lager uitvallen, in het bijzonder voor vennootschappen met een sterk eigen vermogen omwille van de aftrek voor risicokapitaal.

Gerelateerde content

Verlaagd opklimmend tarief KMO-vennootschappen

Daarnaast geldt er ook nog een verlaagd opklimmend tarief voor KMO-vennootschappen (eigen fiscale definitie!), welke tussen de 24,99% en 35,54% bedraagt afhankelijk van de hoogte van het belastbaar resultaat (progressieve belastingschalen). Dit verlaagd opklimmend tarief mag enkel onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt (o.a. belastbaar inkomen onder € 322.500, ten minste één bedrijfsleider met een bezoldiging van minstens € 36.000, ...)

In €

Voor de schijf van Tot %
0 25.000 24,98 
25.000  90.000  31,93
90.000  322.500 35,54

 

Opmerking: Worden vennootschapsrechtelijk als KMO-vennootschappen aangemerkt, de vennootschappen die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50; 
  • jaaromzet, excl. btw: € 9,0 Mio; 
  • balanstotaal: € 4,5 Mio.


Wanneer meer dan één criterium wordt overschreden (of niet meer wordt overschreden) heeft dit slechts gevolgen wanneer dti zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen zijn van toepassing voor het daaropvolgende boekjaar.

De beoordeling van de overschrijding van de criteria verschilt voor vennootschapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke doeleinden.

Vennootschapsrechtelijk dienen de criteria enkel op geconsolideerde wijze te worden beoordeeld indien het een moedervennootschap betreft, of een vennootschap betreft die zich in een consortium met andere vennootschappen bevindt. Op fiscaalrechtelijk vlak echter wordt van dit principe afgeweken en dienen de criteria steeds op geconsolideerde basis te worden toegepast, ook door individuele dochtervennootschappen.

 

Aanslag geheime commissielonen

Een bijzondere aanslag is van toepassing op geheime commissielonen d.w.z. bij niet tijdige of passende verantwoording (d.m.v. het opstellen van individuele fiches 281.50) van lonen, wedden, commissie- en erelonen en op verdoken meerwinsten. Het tarief van de bijzondere aanslag is sinds eind 2014 gereduceerd van 309% naar:

  • 103% indien de verkrijger van de geheime commissielonen een natuurlijke persoon is, of 
  • 51,5% indien de verkrijger een rechtspersoon is.

De specifieke fiches dienen ook te worden opgemaakt voor elke vergoeding van een dienst verricht door een niet-inwoner, ongeacht of deze inkomsten in hoofde van de genieter belastbaar zijn in België en ongeacht of hiervoor een factuur werd uitgereikt.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig