BE Vennootschapsbelasting - fiscale stimuli | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Vennootschapsbelasting - Welke fiscale stimuli gelden voor onderzoek en ontwikkeling?

BE Vennootschapsbelasting - fiscale stimuli

Teneinde vennootschappen aan te zetten tot technologische innovatie, heeft de Belgische wetgever in volgende fiscale stimulansen voorzien.

Gerelateerde content

Aftrek voor octrooi-inkomsten

De aftrek voor octrooi-inkomsten bestaat uit een belastingaftrek voor inkomsten:

  • uit octrooien die door een Belgische vennootschap in licentie worden gegeven; 
  • uit octrooien die door een Belgische vennootschap worden aangewend
  • bij de fabricage van geoctrooieerde producten door haarzelf of voor haar rekening.

De inkomsten uit deze in aanmerking komende octrooien worden voor 80% afgetrokken van de belastbare winst van het belastbare tijdperk. Rekening houdend met het standaard vennootschapsbelastingtarief van 33,99%, wordt hiermee een effectief belastingtarief van ongeveer 6,8% op octrooi-inkomsten bekomen (33,99% x 20%).

Zowel Belgische vennootschappen als Belgische inrichtingen en buitenlandse vennootschappen kunnen toepassing maken van deze belastingaftrek.

Een van de voorwaarden om te kunnen genieten van de aftrek is echter wel de aanwezigheid van een onderzoekscentrum waarin octrooien worden ontwikkeld of de van derden gekochte octrooien worden verbeterd. De wet vereist daarenboven dat datzelfde onderzoekscentrum als een aparte bedrijfsafdeling of een tak van werkzaamheid dient te kwalificeren. Het is daarbij echter niet vereist dat het onderzoekscentrum zich in België bevindt; in het buitenland gelegen onderzoekscentra komen ook in aanmerking.

Daarnaast vereist de fiscale wet ook niet dat de octrooien geheel in onderzoekscentra zijn ontwikkeld of verbeterd: "gedeeltelijke ontwikkeling" volstaat. Bijgevolg is het uitdrukkelijk toegelaten dat de vennootschap de octrooien samen met andere ondernemingen mag ontwikkelen of taken van onderzoek en ontwikkeling mag uitbesteden aan derden die in opdracht en voor rekening van de vennootschap handelen. Specifiek met betrekking tot KMO's werd ook nog besloten om deze vennootschappen vrij te stellen van de voorwaarde van een onderzoekscentrum, omdat dit voor hen te vaak een onoverbrugbare hinderpaal zou vormen.

Voor een vennootschapoctrooihouder kan de vermelde octrooiaftrek een serieuze verlaging van de fiscale druk met zich mee brengen waardoor het (tijdig) aanmaken van een goed dossier zeker en vast te overwegen is. De berekening van de aftrek is in veel gevallen echter geen sinecure, temeer daar het bedrag van de (hypothetische of werkelijke) inkomsten marktconform dient bepaald te worden. Een goede samenwerking met uw fiscaal adviseur is dan ook aan te raden.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

De binnenlandse vennootschappen en de Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen die investeren in vaste activa die hen recht geven op de verhoogde investeringsaftrek (IA) voor octrooien en voor onderzoek en ontwikkeling (zie "Welke andere fiscale stimuli kunnen vennootschappen inroepen?"), kunnen opteren voor een “belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling” in plaats van de investeringsaftrek. Bij gebrek aan (voldoende) vennootschapsbelasting om het belastingkrediet te verrekenen, kan het krediet in beperkte mate worden overgedragen naar de vier volgende aanslagjaren.

Na vijf opeenvolgende aanslagjaren zonder voldoende verrekening, is het saldo van het belastingkrediet terugbetaalbaar.

Vrijstelling van regionale premies en subsidies in kader van onderzoek & ontwikkeling

Worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting de premies, en de kapitaal- en de interestsubsidies op immateriële en materiële vaste activa die toegekend worden aan vennootschappen in het kader van gewestelijke steun inzake onderzoek & ontwikkeling. Indien deze activa binnen de drie jaar vervreemd worden zal de vrijstelling worden teruggenomen.

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers
Alle ondernemingen kunnen genieten van een vrijstelling van doorstorting van 80% van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van dokters in de toegepaste wetenschappen, in de exacte wetenschappen of in de (dier)geneeskunde (PhD) en van burgerlijk ingenieurs, die zijn tewerkgesteld in onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s.

Vervolgens kunnen Young Innovative Companies genieten van een vrijstelling van storting van 80% van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van door hen tewerkgestelde onderzoekers, onderzoekstechnici en projectbeheerders inzake onderzoek en ontwikkeling.

De onverschuldigd betaalde bedrijfsvoorheffing kan nog tot 31 augustus volgend op het jaar van betaling worden teruggevorderd. Daarna heeft men nog 5 jaar om middels een bezwaarschrift de bedrijfsvoorheffing terug te vorderen.

Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor bijkomend personeel wetenschappelijk onderzoek

Vrijstelling kan bekomen worden voor bijkomend personeel aangeworven, als diensthoofd voor de uitvoer of als diensthoofd van de afdeling Integrale Kwaliteitszorg.
 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig