BE Vennootschapsbelasting - Fairness Tax | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Vennootschapsbelasting - Wat is de Fairness Tax?

BE Vennootschapsbelasting - Fairness Tax

Met ingang van aanslagjaar 2014 werd de zogenaamde "Fairness Tax" ingevoerd. Die taks richt zich op (grote) ondernemingen die feitelijk geen vennootschapsbelasting betalen als gevolg van de notionele interestaftrek of de aftrek van overgedragen verliezen. Het doel ervan is om deze (grote) bedrijven vooralsnog aan een belasting te onderwerpen op het ogenblik dat zij deze onbelaste winst via dividend uitkeren.

Gerelateerde content

Belangrijk is dat ook Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen kunnen onderworpen zijn aan de Fairness Tax, op het ogenblik dat de buitenlandse vennootschap een dividend uitkeert.

Omdat de nieuwe regeling aanvankelijk veel vragen opriep, publiceerde de Administratie op 3 april 2014 haar (eerste) circulaire bij deze nieuwe belasting.

Voorts is het nog belangrijk te vermelden dat de nieuwe regeling nog wordt aangevochten voor het Grondwettelijk Hof. In dat verband heet het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 28 januari 2015 nog drie prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar onze Belgium-Holland Desk Newsletter van Maart 2015.

Niet voor kleine vennootschappen

De Fairness Tax is niet van toepassing op kleine vennootschappen. De afzonderlijke aanslag geldt alleen voor (middel)grote vennootschappen in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit wil zeggen dat bepaalde criteria zoals de omzet, het balanstotaal en het personeelsbestand van een vennootschap bepaalde drempels niet mogen overschrijden per belastbaar tijdperk en op geconsolideerde basis.

Dividenduitkering

Onder ‘dividend’ verstaat men de ‘gewone’ dividenden die door de Algemene Vergadering van aandeelhouders worden gedecreteerd, inclusief tussentijdse en interim-dividenden. Maar ook terugbetalingen van het maatschappelijk kapitaal, uitgiftepremies en winstbewijzen kunnen geviseerd worden voor zover ze fiscaal als dividend worden beschouwd (met uitzondering van de terugbetaling van fiscaal gestort kapitaal). Liquidatie-uitkeringen geven geen aanleiding tot Fairness Tax.

Ingewikkelde belastbare grondslag

De berekening van de belastbare grondslag van de Fairness Tax is vrij complex. De afzonderlijke belasting van 5,15% moet enkel betaald worden op het deel waarop de vennootschap geen vennootschapsbelasting heeft betaald omwille van compensatie met NIA of aftrek van fiscale verliezen.

Wanneer niet-KMO-vennootschappen vroeger meerwaarden op aandelen realiseerden, werden die onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld. Vanaf aanslagjaar 2014 zullen deze meerwaarden toch onderworpen worden aan een belasting van 0,412% (0,4% verhoogd met 3% aanvullende crisisbijdrage). Omwille van fiscaaltechnische redenen werd verwacht dat deze meerwaarden uit de belastbare basis van de Fairness Tax zouden worden geweerd. De circulaire heeft dit ook zodanig effectief bevestigd.

Op de belastbare grondslag van de Fairness Tax kunnen geen aftrekken plaatsvinden. Ook is geen compensatie mogelijk met verlies tijdens de belastbare periode. Het gaat dus effectief om een minimumtaks.

Een voorbeeld om dit te verduidelijken

Stel: een Belgische vennootschap betaalt een winst vóór belastingen van €1.600. Gemakshalve gaan we ervan uit dat er geen andere belaste reserves zijn dan diegene die in de balans zijn vermeld en dat er geen andere verworpen uitgaven zijn dan de vennootschapsbelasting.

Door de toepassing van de fiscale aftrekken bedraagt het uiteindelijk fiscaal resultaat dat daadwerkelijk onderworpen wordt aan de vennootschapsbelasting slechts €450.

De toegepaste fiscale aftrekken zijn namelijk respectievelijk:

  • DBI (‘deelnemingsvrijstelling’): €300; 
  • NIA: €800; 
  • Aftrek van vorige verliezen: €50.

Wanneer de vennootschap een dividend van €1.600 uitkeert uit de jaarwinst, dan zal zij, naast de vennootschapsbelasting op een bedrag van €450 (aan 33,99%), eveneens een Fairness Tax op een bedrag van € 850 verschuldigd zijn.

Geen Fairness Tax over goede reserves

Dividenden die afkomstig zijn van uiterlijk tijdens aanslagjaar 2014 aangelegde en belaste reserves (de zgn. ‘goede reserves’), zijn vrijgesteld van Fairness Tax. Evenwel zal toch Fairness Tax van toepassing zijn bij uitkering in 2014 van winst van boekjaar 2013. De winst van boekjaar 2013 kan in regel immers enkel vanaf 2015 vrij van Fairness Tax worden uitgekeerd.

De winst van 2013 kan dan ook best gereserveerd worden in de jaarrekening per 31 december 2013. Deze winst wordt dan een "goede reserve" die vervolgens in 2015 of later zonder Fairness Tax kan worden uitgekeerd. Daarbij is het echter wel belangrijk in het oog te houden dat de dividenduitkering bij voorrang wordt aangerekend op de laatst aangelegde reserves (de zgn. LIFO-methode). Een dividend goedgekeurd in de jaarvergadering van 2015 kan dan ook (deels) onderworpen zijn aan Fairness Tax in de mate zij geacht wordt voort te komen uit winst van 2014 die feitelijk niet belast werd ten gevolge van compensatie met notionele interestaftrek of fiscale verliesaftrek

Tussentijdse dividenden blijven buiten schot

De bovengenoemde LIFO-methode in de overgangsbepaling deed veel vragen rijzen inzake interim-dividenden en voornamelijk tussentijdse dividenden.

De circulaire bevestigt nu dat tussentijdse dividenduitkeringen gedaan in 2013 niet onderworpen zijn aan Fairness Tax wanneer ze voortvloeien uit eerder - uiterlijk met betrekking tot aanslagjaar 2013 - belaste reserves. De fiscus lijkt dus de vennootschapsrechtelijke kwalificatie van een tussentijds dividend te volgen, m.n. dat bij tussentijds dividend enkel gereserveerde of overgedragen winst uit een eerder goedgekeurde jaarrekening wordt uitgekeerd en niet de winst van het boekjaar. Bijgevolg zou ook een tussentijds dividend uitgekeerd in 2014 niet onderworpen zijn aan Fairness Tax aangezien dergelijk tussentijds dividend per definitie betrekking heeft op gereserveerde winst zoals die blijkt uit de jaarrekening per 31 december 2013 ("goede reserves").

De kaarten liggen echter anders met betrekking tot interim-dividenden waarmee de winst van het lopende boekjaar wordt uitgekeerd. Interim-dividenden uitgekeerd in 2014 zijn in principe wel onderworpen aan de Fairness Tax, aangezien ze voortkomen van de winst van het boekjaar 2014 (aanslagjaar 2015).

Concreet

Voor aanslagjaar 2015 komt deze nieuwe maatregel er concreet op neer dat dividenden uitgekeerd over inkomsten gegenereerd in inkomstenjaar 2014 mogelijks onder de toepassing van de Fairness Tax zullen vallen. Ook een tussentijds dividend uitgekeerd ná de Algemene Vergadering met betrekking tot inkomstenjaar 2014 zal mogelijks onder de toepassing van Fairness Tax vallen.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig