BE Vennootschapsbelasting - Deelnemingsvrijstelling | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Vennootschapsbelasting - Deelnemingsvrijstelling (DBI)

BE Vennootschapsbelasting - Deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling (DBI) is mogelijk bij een minderheidsparticipatie van tenminste 10% of met een aanschaffingswaarde van tenminste EUR 2.500.000. De uitkerende vennootschap moet bovendien onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan een gelijkaardige belasting in het buitenland, waarvan het gemeenrechtelijke nominaal of werkelijk tarief niet lager mag zijn dan 15%. Vennootschappen gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie worden geacht hieraan te voldoen. Bij Koninklijk Besluit is een niet-exhaustieve lijst van landen gepubliceerd die als belastingparadijs worden aangemerkt en bijgevolg niet voldoen aan de belastbaarheidvoorwaarden.

Gerelateerde content

Hoewel formeel aan deze vereiste is voldaan, worden dividenden van bepaalde vennootschappen toch expliciet uitgesloten van DBI-aftrek (o.a. financieringsvennootschappen en vennootschappen met gunstig belaste offshore-winsten).

De inkomsten moeten betrekking hebben op aandelen die gedu-rende een ononderbroken periode van ten minste één jaar in volle eigendom worden of werden behouden. De voorwaarde dat de aandelen de aard van financiële vaste activa hebben is vanaf 1 januari 2011 geschrapt.

De financieringslasten (interest) ter verwerving van de deelneming zijn volledig aftrekbaar, ongeacht of het gaat om een deelneming in een Belgische dan wel in een buitenlandse vennootschap.

De deelnemingsvrijstelling bedraagt in principe 95% op de ontvangen dividenden en liquidatiebonussen. De Belgische wetgeving voorziet in een overdracht van niet-benutte deelnemingsvrijstelling met betrekking tot dividenden afkomstig van vennootschappen gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER) en van vennootschappen gevestigd in landen waarmee België een verdrag tot voorkoming van dubbele belasting heeft afgesloten hetwelk een specifieke gelijkbehandelingsclausule van dividenden omvat.

Merk op dat voor meerwaarden op aandelen een ander regime van toepassing is. Zie hiervoor "Hoe worden meerwaarden op aandelen belast?"

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig