BE Vennootschapsbelasting: andere kosten | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Vennootschapsbelasting - Welke andere kosten zijn fiscaal niet of slechts gedeeltelijk aftrekbaar?

BE Vennootschapsbelasting: andere kosten

Fiscale aftrekbaarheid betekent dat bepaalde kosten geheel of gedeeltelijk in mindering mogen gebracht worden van het behaalde bedrijfsresultaat om de belastbare basis van de onderneming te bepalen. Hierdoor wordt de belastbare basis voor een onderneming verminderd en wordt er een gedeelte belasting vermeden.

Gerelateerde content

Andere kosten worden daarentegen volledig of gedeeltelijk expliciet niet als beroepskosten aanvaard. Het betreft de "verworpen uitgaven", waarvan hierna de voornaamste voorbeelden.

Geldboeten
Voor zover ze van fiscale aard zijn, of met betrekking tot andere wettelijke bepalingen, worden hiermee eveneens bedoeld de administratieve geldboeten en de strafrechtelijke of gerechtelijke geldboeten.

Opm: kartelboeten: geldboeten die aan de onderneming worden opgelegd wegens overtreding of schending van de regels van de mededinging zijn volgens de laatste stand van zaken ook niet aftrekbaar als beroepskosten.

Autokosten
De aftrekbaarheid van de autokosten voor vennootschappen (andere dan de kosten voor brandstof, financiering of mobilofoon) is gemoduleerd in functie van de CO2-uitstoot van de wagen (aftrek variërend van 50% tot 120%). Brandstofkosten zijn slechts voor 75% aftrekbaar.

17% van het voordeel van alle aard van de wagens dient eveneens in de verworpen uitgaven te worden opgenomen. Dit bedrag vormt overigens een minimum belastbare basis van de vennootschap, in die zin dat het niet in aanmerking komt voor de toepassing van fiscale aftrekken.

Receptie- en relatiekosten
Receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken zijn slechts voor 50% als beroepskosten aftrekbaar, hoewel er beperkte uitzonderingen gelden. Zo blijven bijvoorbeeld kosten voor publiciteit en reclameartikelen onder bepaalde voorwaarden volledig aftrekbaar.

Beroepsmatig gedane restaurantkosten
Zowel binnen- als buitenlandse restaurantkosten zijn slechts voor 69% aftrekbaar. Ook hier gelden er echter beperkte uitzonderingen, vb: restaurantkosten van vertegenwoordigers van de voedingssector.

Kledijkosten
Kosten voor niet-specifieke beroepskledij zijn niet als beroepskosten aftrekbaar (d.w.z. de kosten voor kledingstukken die in het dagelijkse leven ook kunnen worden gedragen of dienst kunnen doen als stads-, avond- of ceremoniekledij).

Belastingen
De vennootschapsbelasting in de resultatenrekening wordt beschouwd als een verworpen uitgave. Ook de gewestelijke belastingen zijn fiscaal niet aftrekbaar. Provinciale, stedelijke en gemeentelijke belastingen daarentegen zijn dan weer wel aftrekbaar.

Sommige uitgaven ten gunste van belastingplichtigen die gevestigd zijn in een ander land

Sommige uitgaven ten gunste belastingplichtigen gevestigd in een ander land met een aanzienlijk gunstigere belastingregeling worden niet als beroepskosten aangemerkt.

Uitgaven voor sociale voordelen (o.a. maaltijdcheques, geschenkcheques, …)
Algemene regel: worden niet als beroepskosten aangemerkt, de sociale voordelen die zijn toegekend aan werknemers en die ten name van de verkrijgers zijn vrijgesteld. Er is een beperkende lijst van uitgaven die bij de onderneming wel aftrekbaar zijn en bij de verkrijgers niet belastbaar zijn.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig