BE Vennootschapsbelasting - andere fiscale stimuli | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Vennootschapsbelasting - Welke andere fiscale stimuli kan de vennootschap inroepen?

BE Vennootschapsbelasting - andere fiscale stimuli

De Belgische fiscale wetgeving kent de hierna vermelde voordelige regelingen.

Gerelateerde content

Berekening

De berekeningsgrondslag voor de aftrek wordt gevormd door het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de niet-geconsolideerde jaarrekening. Onder eigen vermogen wordt begrepen de som van het kapitaal, uitgiftepremies, herwaarderingsmeerwaarden, reserves, overgedragen winst/overgedragen verlies (-) en kapitaalsubsidies. Dit eigen vermogen moet dan vervolgens worden verminderd (gecorrigeerd) met o.a. de fiscale nettowaarde van de aandelen en deelnemingen die geboekt worden onder de “financiële vaste activa”.

 

 

Tarief

Het tarief wordt bepaald met inachtneming van het gemiddelde van de maandelijkse rentevoet van de lineaire obligaties op 10 jaar uitgegeven door de Belgische Staat (OLO), voor het voor-laatste jaar dat voorafgaat aan het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd (voor het aanslagjaar 2015 bedraagt het tarief 2,63%; voor het aanslagjaar 2016: 1,63%; voor het aanslagjaar 2017: 1,131%). Voor KMO’s geldt een verhoogde aftrek (+0,5%).

 

 

Basisinvesteringsaftrek

Enkel eenmanszaken hebben recht op de basisinvesteringsaftrek, zoals die geldt voor natuurlijke personen in de personenbelasting. De aftrek bedraagt een percentage over het bedrag dat geïnvesteerd werd in nieuwe immateriële en materiële vaste activa.

 

 

Verhoogde investeringsaftrek

Investeringen in octrooien en investeringen in onderzoek en ontwikkeling van milieuvriendelijke producten en energiebesparende investeringen (13,5%, aanslagjaar 2016) en investeringen in veiligheid (20,5%, aanslagjaar 2016).

 

Gespreide investeringsaftrek: eenmanszaken met minder dan 20 werknemers hebben recht op een gespreide investeringsaftrek, die berekend wordt over de afschrijvingen van de investering (10,5%, aanslagjaar 2016).

 

Verhoogde gespreide investeringsaftrek: investeringen in onderzoek en ontwikkeling van milieuvriendelijke producten en technologieën geven recht op een verhoogde gespreide investeringsaftrek, ongeacht het werknemersaantal (20,5%, aanslagjaar 2016).

 

 

Investeringsreserve

KMO-vennootschappen in fiscale zin kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijgestelde investeringsreserve aanleggen ten belope van 50% van het gereserveerde belastbare resultaat (max. EUR 37.500).

 

Vanaf aanslagjaar 2007 zijn de KMO-vennootschappen verplicht te kiezen tussen de toepassing van de investeringsreserve dan wel om gebruik te maken van de aftrek voor risicokapitaal. Deze keuze bindt de vennootschap voor het belastbare tijdperk zelf én voor de twee daaropvolgende belastbare tijdperken.

 

 

Tonnage tax regime

Met betrekking tot binnenlandse vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen wordt, op verzoek van de belastingplichtige, bepaalde in België belastbare winst uit de zeescheepvaart op forfaitaire wijze vastgesteld op basis van de tonnage van de zeeschepen waarmee die winst wordt behaald. De effectieve forfaitaire vaststelling van de winst gebeurt per schip, per dag en per 100 nettoton, volgens een degressieve schaal (gaande van EUR 1,00 voor de schijf tot 1.000 nettoton en onder bepaalde voorwaarden tot EUR 0,05 voor de schijf boven 40.000 nettoton).


Ontwrichte zone (nieuw)

Bedrijven die in "ontwrichte zones" investeren zullen een aanzienlijk belastingvoordeel kunnen genieten. Werkgevers die investeren in dergelijke zones en daarbij extra werknemers aannemen, kunnen meer bepaald genieten van een vrijstelling van doorstorting van 25% van de bedrijfsvoorheffing op de lonen van die werknemers gedurende twee jaar. Voorlopig is zowat de hele provincie Limburg, een stukje van de Antwerpse Kempen, het Meetjesland en de streek rond Ieper als "ontwrichte zone" erkend door de federale regering. Zowel grote bedrijven als KMO's komen voor deze maatregel in aanmerking, al gelden er voor KMO's wat soepelere voorwaarden.

 

 

Nieuwigheden naar aanleiding van de Programmawet van juli 2015

Investeringsaftrek voor digitale investeringen

Investeringen in digitale vaste activa die dienen voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en factureringssystemen en de systemen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie krijgen een specifieke aftrek ten belope van 13,5% van de aanschaffingswaarde. Deze aftrek zal echter enkel van toepassing zijn op KMO’s (in de zin van artikel 15 WVenn).

Inwerkingtreding: vanaf aanslagjaar 2016.

 

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen

Kleine ondernemingen (Art. 15 W.Venn) dienen slechts 90% van de 100% ingehouden bedrijfsvoorheffing door te storten naar de Administratie. Deze vrijstelling kan enkel worden toegepast door KMO’s die ten hoogtste 48 maanden ingeschreven zijn in de Kruispuntbank voor Belgische Ondernemingen en die worden beschouwd als werkgever (wet van 5 december 1968).

 

Wanneer de werkgever een werkzaamheid voortzet die voorheen werd uitgeoefend door een natuurlijke persoon of een andere rechtspersoon, vangt de termijn van 48 maanden aan op het ogenblik van de eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen door die natuurlijke of rechtspersoon.

 

Zeer kleine ondernemingen dienen slechts 80% door te storten.

 

De vrijstelling wordt niet toegepast voor een vennootschap waarvoor een procedure van gerechtelijke reorganisatie is geopend, voor een ontbonden vennootschap of een vennootschap die zich in staat van vereffening bevindt.

 

Inwerkingtreding: van toepassing op loon betaald vanaf 1 augustus 2015.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig