BE Vennootschapsbelasting - afchrijvingen | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Vennootschapsbelasting - Zijn afschrijvingen fiscaal aftrekbaar?

BE Vennootschapsbelasting - afchrijvingen

Afschrijvingen kunnen als beroepskosten worden afgetrokken voor zover ze betrekking hebben op oprichtingskosten en op immateriële en materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is (grond bijvoorbeeld zal nooit afschrijfbaar zijn), ze noodzakelijk zijn en ze samengaan met een werkelijke waardevermindering. Fiscaal gezien is voornamelijk die laatste voorwaarde van belang.

Gerelateerde content

Afschrijvingsgrondslag

De afschrijvingen moeten berekend worden op de aanschaffings- of de belegginswaarde van de afschrijfbare bestanddelen. Die stemt naargelang het geval overeen met de aanschaffingsprijs, de vervaardigingsprijs of de inbrengwaarde. Ook bijkomende kosten worden begrepen onder de aanschaffingsprijs (bv. registratierechten op onroerende goederen, installatiekosten, niet-aftrekbare btw, ...).

 

De eerste afschrijvingsannuïteit ten aanzien van tijdens het boekjaar verkregen of tot stand gebrachte vaste activa wordt slechts als beroepskosten aangemerkt in verhouding tot het gedeelte van het boekjaar waarin de vaste activa zijn verkregen of tot stand gebracht (pro rata).

 

Opmerking: KMO-vennootschappen kunnen wel nog een volledige afschrijvingsannuïteit in aftrek brengen. Tijdens het boekjaar waarin het betreffende actief wordt vervreemd mag evenwel bij voortduur geen (pro rata temporis) afschrijving in aanmerking worden genomen.

 

Worden vennootschapsrechtelijk als KMO-vennootschappen aangemerkt, de vennootschappen die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50; 
  • jaaromzet, excl. btw: € 9,0 Mio; 
  • balanstotaal : € 4,5 Mio.

 

Wanneer meer dan één criterium wordt overschreden (of niet meer wordt overschreden) heeft dit slechts gevolgen wanneer dti zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet. De gevolgen zijn van toepassing voor het daaropvolgende boekjaar.

 

De beoordeling van de overschrijding van de criteria verschilt voor vennootschapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke doeleinden.

Vennootschapsrechtelijk dienen de criteria enkel op geconsolideerde wijze te worden beoordeeld indien het een moedervennootschap betreft, of een vennootschap betreft die zich in een consortium met andere vennootschappen bevindt. Op fiscaalrechtelijk vlak echter wordt van dit principe afgeweken en dienen de criteria steeds op geconsolideerde basis te worden toegepast, ook door individuele dochtervennootschappen.

 

 

Afschrijvingsmethoden

De Belgische boekhoudwetgeving kent verschillende afschrijvingsmethoden, waarvan de volgende fiscaal worden aanvaard:

  • de lineaire afschrijvingsmethode: aan de hand van vaste afschrijvingspercentages (bv. 10%) waarvan sommige zijn vastgelegd (bv. immateriële vaste activa: minimum 33%; uitzondering: goodwill, cliënteel, octrooien, enz.: minimum 20%); 
  • de verdubbelde lineaire afschrijvingsmethode: enkel voor ondernemingen gevestigd in ontwikkelingszones en na toelating van het bevoegde Gewest; 
  • de degressieve afschrijvingsmethode: keuzestelsel voor bepaalde activa (uitgesloten zijn o.a.: personenwagens, verhuurde activa en immateriële vaste activa); 
  • de afschrijving naar wens: voor welbepaalde activa: oprichtingskosten, onrechtstreekse productiekosten en bij de aankoop horende kosten;
    de uitzonderlijke afschrijving wegens economische of uitzonderlijke omstandigheden: mits gerechtvaardigd ten gevolge van buitengewone omstandigheden (bv. afschrijfbare activa die abnormaal belangrijke waardeverminderingen ondergaan die niet door de normale afschrijvingen gedekt zijn).

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig