BE Rechtspersonebleasting - Hoofdlijnen | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Rechtspersonebleasting - Hoofdlijnen rechtspersonenbelasting

BE Rechtspersonebleasting - Hoofdlijnen

Wie is aan de rechtspersonenbelasting onderworpen?

Gerelateerde content

Er zijn 3 categorieën belastingplichtigen in de Belgische rechtspersonenbelasting:

De eerste categorie bestaat uit de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de polders en wateringen, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de openbare kerkelijke instellingen.

De tweede categorie bestaat uit een aantal entiteiten die in feite nauw aansluiten bij de eerste categorie, mits ze in de meeste gevallen een bijzondere, vaak sociale opdracht vervullen. Het betreft hier de intercommunale verenigingen en sommige met naam genoemde instellingen: de Nationale Loterij, de Vlaamse Vervoermaatschappij, …

Tot de laatste categorie behoren de rechtspersonen die geen onderneming exploiteren of zich niet bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard. Hiertoe behoren de talrijke echte verenigingen zonder winstoogmerk zoals voetbalclubs, theatergezelschappen, enz…

 

Belastbare grondslag en heffing van de belasting

Rechtspersonen in België worden niet op hun totaal jaarlijks netto-inkomen belast, maar enkel op een beperkt aantal inkomsten:

  • De onroerende inkomsten; 
  • Hun inkomsten uit kapitalen en roerende goederen; 
  • Sommige diverse inkomsten (vb. meerwaarden op ongebouwde of gebouwde onroerende goederen).
  • De belasting wordt geheven door middel van voorheffingen.

Nieuwigheden naar aanleiding van de Programmawet van juli 2015


Doorkijkbelasting ("Kaaimantaks")

Het betreft hier een fictie waarbij het inkomen verkregen vanwege een juridische constructie belast wordt in hoofde van de rechtspersoon die de oprichter of de uiteindelijk begunstigde is van de juridische constructie alsof deze het inkomen rechtstreeks had verworven, en dit alsof deze het inkomen rechtstreeks had verworven. Het inkomen wordt belast naar het standaard belastingregime dat inkomsten van deze aard zouden ondergaan als onroerend, roerend, professioneel of divers inkomen.


Juridische constructies worden gedefinieerd als elke vennootschap, vereniging, vestiging of institutie met rechtspersoonlijkheid. Ook trusts, stichtingen en gelijkaardige rechtsverhoudingen worden beschouwd als juridische constructies.


Het nieuwe regime zal van toepassing zijn op verkregen inkomen van of betaald/toegekend door een juridische constructie vanaf 1 januari 2015.

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig