BE Personenbelasting: Welke inkomsten zijn belastbaar? | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Personenbelasting: Welke inkomsten zijn belastbaar?

BE Personenbelasting: Welke inkomsten zijn belastbaar?

In principe worden alle inkomsten herleid tot één belastbaar inkomen waarover de verschuldigde personenbelasting wordt berekend.

Gerelateerde content

Bepaalde inkomsten zijn evenwel onderworpen aan een afzonderlijke taxatie:

 • voor roerende inkomsten is de ingehouden roerende voorheffing in principe de eindheffing; 
 • diverse inkomsten (o.a. meerwaarden op aandelen of bepaalde meerwaarden op aandelen in Belgische vennootschappen verwezenlijkt buiten het normaal beheer van het privévermogen) zijn onderworpen aan afzonderlijke tarieven van 33% en 16,5%; 
 • onroerende inkomsten zijn bovendien onderworpen aan een afzonderlijke onroerendgoedbelasting (de onroerende voorheffing).

 

Nieuwigheden naar aanleiding van de Programmawet van juli 2015

 

Doorkijkbelasting ("Kaaimantaks")

Het betreft hier een fictie waarbij het inkomen verkregen vanwege een juridische constructie belast wordt in hoofde van de persoon die de oprichter of de uiteindelijk begunstigde is van de juridische constructie alsof deze het inkomen rechtstreeks had verworven, en dit alsof deze het inkomen rechtstreeks had verworven. Het inkomen wordt belast naar het standaard belastingregime dat inkomsten van deze aard zouden ondergaan als onroerend, roerend, professioneel of divers inkomen.


Juridische constructies worden gedefinieerd als elke vennootschap, vereniging, vestiging of institutie met rechtspersoonlijkheid. Ook trusts, stichtingen en gelijkaardige rechtsverhoudingen worden beschouwd als juridische constructies.


Het nieuwe regime zal van toepassing zijn op verkregen inkomen van of betaald/toegekend door een juridische constructie vanaf 1 januari 2015.


Tax shelter - Belastingverminderingen voor aandelen of rechten van deelneming in een erkend startende onderneming

Een belastingvermindering wordt toegekend voor bedragen besteed aan de verwerving (ook via crowdfunding) van nieuwe aandelen of rechten van deelneming die een fractie uitmaken van het maatschappelijk kapitaal. Deze verwerving dient te gebeuren naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap of naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen de vier jaar volgend op de oprichting.

Belangrijkste voorwaarden:

 • een Belgische vennootschap of een vennootschap met een vaste inrichting in België;
 • niet opgericht door een fusie of splitsing;
 • een kleine vennootschap (art. 15 WVenn) in het belastbaar tijdperk van de verwerving;
 • geen kapitaalvermindering is doorgevoerd;
 • niet beursgenoteerd;
 • de vennootschap maakt niet het voorwerp uit van een collectieve insolventieprocedure;
 • de vennootschap is geen vennootschap die is opgericht met het oog op het afsluiten van een management- of bestuurdersovereenkomst;
 • de vennootschap heeft niet meer ontvangen dan 250.000 EUR via de toepassing van deze voorziening;
 • de belastingplichtige dient de aandelen 48 maanden aan te houden.

 

De belastingvermindering is niet van toepassing op de bedrijfsleider of een lid van de Raad van Bestuur van de vennootschap. De belastingvermindering is gelijk aan 30 pct. van het in aanmerking te nemen bedrag (45% voor een zeer kleine vennootschap).


In het geval van een zeer kleine vennootschap dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden in het jaar van kapitaalinbreng:

 • het balanstotaal bedraagt niet meer dan 350.000 EUR;
 • de omzet exclusief BTW bedraagt niet meer dan 700.000 EUR;
 • het gemiddelde personeelsbestand bedraagt niet meer dan 10.

 

Inwerkingtreding: van toepassing op verwerving van aandelen vanaf 1 juli 2015

 

Vrijstelling voor interesten uit leningen aan startende ondernemingen

Een belastingplichtige die buiten het kader van zijn beroepswerkzaamheid krediet verleend aan startende ondernemingen, zal een vrijstelling van belasting krijgen voor interesten op deze leningen ten belope van maximaal 9.965 EUR (15.000 EUR voor aanslagjaar 2016). Hiertegenover staat wel dat dit gedeelte van de interest niet aftrekbaar is voor de kredietnemer.

 

De volgende voorwaarden dienen te worden vervuld:

 • de kredietnemer is een kleine onderneming (Art. 15 WVenn);
 • de eerste inschrijving van de kredietnemer in de Kruispuntbank van Ondernemingen mag niet meer dan 48 maanden geleden zijn;
 • de leningen zijn afgesloten op basis van een jaarlijks te betalen interestvoet voor een minimale looptijd van 4 jaar;
 • herfinancieringsleningen worden niet in aanmerking genomen.

 

Inwerkingtreding: van toepassing op nieuwe leningen ondertekend vanaf 1 juli 2015

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig