BE Personenbelasting: Aftrekposten. | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Personenbelasting: Voornaamste aftrekposten in de personenbelasting

BE Personenbelasting: Aftrekposten.

Hieronder worden de voornaamste aftrekposten in de Belgische personenbelasting uiteengezet.

Gerelateerde content

Aftrek van sociale bijdragen en aan het ziekenfonds betaalde bijdragen voor een aanvullende verzekering tegen kleine risico’s van zelfstandigen

De door de schuldenaar van de inkomsten ingehouden sociale bijdragen (RSZ) alsmede de aan het ziekenfonds betaalde ZIV-bijdragen voor een aanvullende verzekering tegen kleine risico’s voor zelfstandigen worden – voor zover zij natuurlijk aftrekbaar zijn – afgetrokken vóór de andere beroepskosten.

 

Aftrek van beroepskosten

Werkelijke beroepskosten

Wanneer de beroepskosten beantwoorden aan de volgende voorwaarden kunnen zij als werkelijke beroepskosten afgetrokken worden in de personenbelasting:

 • met het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid verband houden;
  tijdens het belastbare tijdperk gedaan of gedragen zijn of het karakter van zekere en vaststaande schulden en/of verliezen verwerven en als zodanig geboekt zijn; 
 • het verkrijgen of het behouden van inkomsten beogen;
  afdoende verantwoord worden.

 

Uit de talrijke rechtspraak in dit verband blijkt duidelijk dat tal van feitelijke omstandigheden een rol zullen spelen bij het bepalen van het al dan niet beroepsmatige karakter van een kost.


Forfaitaire beroepskosten

Vaak zal het echter moeilijk zijn om de werkelijke beroepskosten op voldoende wijze te bewijzen. Daarom wordt voorzien in de mogelijkheid om voor bepaalde soorten beroepsinkomsten een forfaitaire aftrek toe te passen.


De soorten beroepsinkomsten die – ongeacht hun oorsprong – voor een forfaitaire aftrek in aanmerking komen zijn:

 • De bezoldigingen van werknemers; 
 • De bezoldigingen van bedrijfsleiders; 
 • De bezoldigingen van meewerkende echtgenoten; 
 • De baten.

 

Andere soorten beroepsinkomsten zoals vervangingsinkomsten e.d. komen voor een forfaitaire aftrek niet in aanmerking. Hiervan kunnen enkel de werkelijke beroepskosten worden afgetrokken.


Aftrek van beroepsverliezen

Het begrip ‘beroepsverlies’ wordt nergens in de wet gedefinieerd, maar algemeen wordt aangenomen dat onder dit begrip het verliessaldo dient te worden verstaan dat voor een belastingplichtige over de duur van een bepaalde belastbare periode voortvloeit uit één of meer beroepswerkzaamheden.


Van de uitoefening van een beroepswerkzaamheid is sprake van zodra er een geheel van verrichtingen bestaat die voldoende talrijk en samenhangend zijn om een gewone en voortdurende bezigheid uit te maken.


Uit het huidige belastbare tijdperk

Beroepsverliezen die tijdens het belastbaar tijdperk zijn geleden uit hoofde van enige beroepswerkzaamheid, worden afgetrokken van de inkomsten van andere beroepswerkzaamheden.

Beroepsverliezen betreffende een voorheen uitgeoefende zelfstandige beroepswerkzaamheid en die ter gelegenheid van of na de stopzetting werden geleden, mogen eveneens worden afgetrokken van de andere beroepsinkomsten (‘stopzettingsminderwaarden’).

Uit het vorige belastbare tijdperk

De verliezen die niet tijdens het belastbaar tijdperk kunnen worden gerecupereerd, zijn onbeperkt overdraagbaar naar het volgende belastbare tijdperk.


Bij de verwerking van de verliezen dient toepassing te worden gemaakt van het carry-forward-beginsel, waarbij geleden verliezen enkel kunnen worden verrekend met toekomstige winsten en nooit met winsten uit het verleden.

 

Investeringsaftrek

In België kunnen belastingplichtige natuurlijke personen een investeringsaftrek toepassen:

 • Ofwel een ‘eenmalige’ aftrek, te verrichten voor het jaar tijdens hetwelk de investering is verricht (basispercentage van 3,5 % voor aanslagjaar 2015 en 2016); 
 • Ofwel een ‘gewone gespreide’ aftrek voor kmo’s die minder dan 20 werknemers tewerkstellen op de 1e dag van het belastbaar tijdperk van de investering (basispercentage van 10,5 % op de jaarlijkse afschrijving van het nieuwe actiefbestanddeel); 
 • Ofwel een ‘verhoogde gespreide’ aftrek voor milieuvriendelijke investeringen (basispercentage 20,5 % indien gespreid; 13,5 % eenmalig voor energiebesparende investeringen, investeringen in digitale vaste activa en voor investeringen in octrooien; 20,5 % voor eenmalige investeringen in veiligheid).

Voor de investeringsaftrek komen de investeringen in nieuwe materiële en de nieuwe immateriële activa in aanmerking die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid in België worden gebruikt.


De investeringsaftrek wordt toegepast op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen. Dit wil zeggen dat de investeringsaftrek wordt toegepast op de aanschaffingsprijs, de vervaardigingsprijs of de inbrengprijs (wanneer het gaat om rechten tot gebruik van materiële vaste activa in het kader van overeenkomsten van erfpacht, opstal of gelijkaardige overeenkomsten).

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig