BE: Mogen kosten en– opbrengsten gecompenseerd worden? | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Mogen kosten en– opbrengsten gecompenseerd worden?

BE: Mogen kosten en– opbrengsten gecompenseerd worden?

Het compenseren tussen tegoeden en schulden, rechten en verplichtingen en tussen kosten en opbrengsten is verboden, behalve in de gevallen voorzien in het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (KB/W.Venn).

Gerelateerde content

Uitzonderingen:

  • gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen worden afgetrokken van actiefposten waarop ze betrekking hebben; 
  • niet-opgevraagde bedragen op deelnemingen en aandelen worden afgetrokken van actiefposten waarop ze betrekking hebben; 
  • het niet opgevraagd gedeelte van kapitaal wordt in mindering gebracht van de passiefpost ‘kapitaal’; 
  • debet- en creditsaldi van BTW-rekeningen worden gecompenseerd; 
  • kortingen worden in mindering van de omzet of aankopen geboekt.

In die gevallen waarbij compensatie is toegestaan, worden de te verrekenen bedragen als brutobedragen in de toelichting van de jaarrekening vermeld.  

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig