België: Jaarverslag | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Jaarverslag

België: Jaarverslag

De raad van bestuur (bij een NV) en de zaakvoerder(s) (bij een BVBA) van grote vennootschappen dienen een jaarverslag op te stellen, ten laatste één maand voor de algemene vergadering, indien een commissaris werd benoemd en minstens 15 dagen voor de algemene vergadering, indien geen commissaris werd benoemd.

Gerelateerde content

De niet-genoteerde kleine vennootschappen, de V.O.F., de Comm.V., de CVOA waarvan alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn, de ESV en de LV moeten geen jaarverslag opstellen en neerleggen.  

In het jaarverslag dienen volgende punten verplicht te worden opgenomen (minimuminhoud):

 • ten minste een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de vennootschap, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd wordt. Dit overzicht bevat een evenwichtige en volledige analyse van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de vennootschap die in overeenstemming is met de omvang en de complexiteit van dit bedrijf. 

In de mate waarin zulks noodzakelijk is voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de vennootschap, omvat de analyse zowel financiële als, waar zulks passend wordt geacht, niet-financiële essentiële prestatie-indicatoren die betrekking hebben op het specifieke bedrijf van de vennootschap, met inbegrip van informatie betreffende milieu- en personeelsaangelegenheden.

In deze analyse omvat het jaarverslag, waar zulks passend wordt geacht, verwijzingen naar en aanvullende uitleg betreffende de bedragen in de jaarrekening; 

 • informatie omtrent belangrijke gebeurtenissen na einde boekjaar; 
 • inlichtingen omtrent omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, voor zover zij niet van die aard zijn dat zij ernstig nadeel zouden beberokkenen aan de vennootschap; 
 • informatie omtrent de werkzaamheden op gebied van onderzoek en ontwikkeling; 
 • in voorkomend geval, verslag omtrent de in de loop van het jaar door de raad van bestuur besloten kapitaalverhogingen en uitgifte van converteerbare obligatieleningen of warrants; 
 • in voorkomend geval, verslag omtrent de gedurende het boekjaar verworven eigen aandelen; 
 • gegevens betreffende het bestaan van bijkantoren van de vennootschap; 
 • in geval van belangenconflicten, omschrijving van de aard van de beslissing/verrichting en verantwoording van het genomen besluit; 
 • verantwoording van de toepassing van de waarderingsregels van continuïteit, wanneer uit de balans een overgedragen verlies blijkt, of wanneer uit de resultatenrekening gedurende twee opeenvolgende boekjaren een verlies van het boekjaar blijkt. 
 • in geval van gebruik door de vennootschap van financiële instrumenten en voor zover zulks van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat: de doelstellingen en het beleid van de vennootschap inzake de beheersing van het risico, met inbegrip van haar beleid inzake hedging van alle belangrijke soorten voorgenomen transacties, waarvoor hedge accounting wordt toegepast; 
 • het door de vennootschap gelopen prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en kasstroomrisico; 
 • voor de genoteerde vennootschappen: 
 • verklaring inzake deugdelijk bestuur (met inbegrip van remuneratieverslag); 
 • alle gegevens die volgens het wetboek vennootschappen moeten worden opgenomen. 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig