BE Gangbare Waarderingsregels - Eigen vermogen | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Gangbare Waarderingsregels - Eigen vermogen

BE Gangbare Waarderingsregels - Eigen vermogen

Overzicht eigen vermogen.

Gerelateerde content

Het eigen vermogen omvat:

  • kapitaal; 
  • uitgiftepremies; 
  • herwaarderingsmeerwaarden; 
  • reserves; 
  • overgedragen resultaat; 
  • kapitaalsubsidies; 
  • voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief (-).

 

Latente belastingen op herwaarderingsmeerwaarden worden in de Belgische wettelijke jaarrekening niet verwerkt. Herwaarderingsmeerwaarden worden in hun totaliteit opgenomen onder het eigen vermogen.


Wettelijke reserve: jaarlijks dient van de te bestemmen winst verminderd met de eventueel overgedragen verliezen 5%, te worden toegevoegd ten gunste van de wettelijke reserve, totdat deze 10% van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.


Interimdividenden zijn enkel toegestaan onder zeer strikte voorwaarden, o.a. een verslag van de commissaris.

 

Kapitaalsubsidies worden opgenomen bij toekenning tegen nominale waarde na aftrek van de uitgestelde belastingen. Subsidies dienen geleidelijk in resultaat te worden genomen volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste activa waarop ze betrekking hebben.


 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig