BE: Fiscaliteit - BTW | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Fiscaliteit - BTW

BE: Fiscaliteit - BTW

Overzicht van de BTW-tarieven in België.

Gerelateerde content

Normale tarieven:

 • 0% voor dag- en weekbladen (die minstens 48 keer per jaar verschijnen), alsook bepaalde recuperatieproducten (lompen, papier, metaalafval, etc.); 
 • 6% voor de meeste voedingsmiddelen, boeken, weekbladen en tijdschriften die geen 48 keer per jaar verschijnen, sommige levende dieren, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, automobielen voor personenvervoer voor invaliden, landbouwdiensten, inrichtingen voor cultuur, sport en vermaak, auteursrechten, uitvoeren van concerten en voorstellingen, sociale huisvesting, logies, hotels en campings; 
 • 6% voor de renovatie van woningen ouder dan tien jaar welke hoofdzakelijk voor bewoning worden aangewend; 
 • 6% voor kleine herstellingen van fietsen, schoeisel, lederwaren, kleding en huishoudlinnen; 
 • 12% voor steenkool, margarine, brandstoffen, sociale huisvesting, restaurant- en cateringdiensten; 
 • 21% voor de andere leveringen en diensten.

 

Welke aangifteverplichtingen gelden er op gebied van btw?


De Belgische aangifteverplichtingen zijn vrij uitgebreid:

 

Kwartaalaangifte

Er kan geopteerd worden voor kwartaalaangiftes (met betaling van voorschotten) indien de jaaromzet minder of gelijk is aan EUR 2.500.000 en de omzet uit intracommunautaire leveringen van goederen of ABC-transacties EUR 50.000 niet overschrijdt op kwartaalbasis.

 

Kwartaalaangiftes dienen uiterlijk ingediend te zijn tegen de 20’ste van de maand na het afgesloten kwartaal (indieningstermijnen worden steeds verlengd tot de eerstvolgende werkdag wanneer zij in het weekend of een feestdag vallen).

 

Maandaangifte

Het regime van de maandaangiftes is steeds verplicht wanneer

 • De jaaromzet meer dan EUR 2.500.000 bedraagt;
 • Op kwartaalbasis meer dan EUR 50.000 omzet uit intracommunautaire leveringen van goederen of ABC-transacties wordt gerapporteerd (hetzij deze grens in één van de vier voorgaande kwartalen werd overschreden);
 • De jaaromzet meer dan EUR 250.000 bedraagt in fraudegevoelige sectoren zoals de handel in minerale oliën, elektronische apparaten en voertuigen.


Maandaangiftes dienen uiterlijk de 20’ste van de volgende maand te worden ingediend (indieningstermijnen worden steeds verlengd tot de eerstvolgende werkdag wanneer zij in het weekend of een feestdag vallen).
De btw-aangifte moet in principe elektronisch worden ingediend via Intervat.

 

De listing van de intracommunautaire handelingen volgt dezelfde indieningstermijn als de btw-aangifte (maandelijks of kwartaal).

De jaarlijkse klantenlisting dient uiterlijk op 31 maart van ieder volgend jaar te worden ingediend, waarbij de omzet van alle verkopen aan Belgische btw-belastingplichtigen per btw-plichtige geglobaliseerd dienen te worden indien zij op jaarbasis globaal EUR 250 overschrijden (excl. Btw).

 

Intrastat

Intracommunauataire verwervingen van goederen dienen in Intrastat te worden gerapporteerd eenmaal de jaarlijkse grens van EUR 1.500.000 overschreden wordt, intracommunautaire leveringen van goederen dienen slechts in Intrastat gerapporteerd te worden eenmaal de jaarlijkse grens van EUR 1.000.000 overschreden wordt.

 

Btw-aangiftes en listings moeten steeds elektronisch worden ingediend via het online platform Intervat. Toegang tot dit platform wordt verleend aan de hand van een elektronische identiteitskaart (enkel Belgische Rijksinwoners), hetzij een digitaal certificaat klasse III (uitgereikt door derde dienstverleners zoals Isabel en GlobalSign).

Ook wanneer er geen handelingen te rapporteren zijn, dienen volgende aangiftes en listings nihil ingediend te worden: btw-aangifte, Intrastat en jaarlijkse klantenlisting).

Betaling van verschuldigde btw dient binnen dezelfde termijn als de indieningsdatum van de aangifte plaats te vinden, zoniet is een nalatigheidsinterest verschuldigd arato van 0,8% per begonnen maand. Kwartaalaangevers moeten tegen de 20’ste van de tweede en derde maand van het kwartaal desgevallend een voorschot betalen (telkens 1/3 van de te betalen positie in het voorgaande kwartaal).

 

In welke mate is de btw aftrekbaar?

De btw is in principe volledig aftrekbaar indien aangewend voor een economische activiteit welke recht op aftrek verleent.

 

Er bestaan evenwel een aantal specifiek aftrekbeperkingen:

 

 • Tabak en geestrijke dranken: btw is in principe niet aftrekbaar, tenzij bestemd voor de verkoop (uitzonderingen mogelijk).
 • Kosten van logies, spijzen en dranken, gemaakt in een hotel- of restaurant: btw mag in de regel niet worden afgetrokken, tenzij:

i) kosten gemaakt door het personeel indien dat personeel buiten de onderneming is belast met een levering van goederen of met een dienstverrichting; 

ii) kosten gemaakt door belastingplichtigen die op hun beurt onder bezwarende titel hotel- en restaurantdiensten verstrekken;
iii) kosten worden doorgefactureerd;
iv) kosten worden ten behoeve van bestaande of potentiële klanten gemaakt, hoofdzakelijk voor publicitaire doeleinden.

 

In de praktijk leidt de aftrek van deze kosten meestal tot discussie.

 • Kosten van onthaal: kosten gemaakt voor het onthaal, desgevallend gepaard gaande met vermaak van aan het bedrijf vreemde bezoekers, inzonderheid klanten en leveranciers, met het oog op het bestendigen of verstevigen van zakelijke relaties zijn niet aftrekbaar.
  Kosten ter bevordering van de verkoop (vb. openingsreceptie, lancering van nieuwe producten, etc) zijn geen kosten van onthaal (Cassatie11 maart 2010).
 • Handelsgeschenken: btw geheven ten aanzien van de aankoop van handelsgeschenken die gratis worden gegeven, is in principe niet aftrekbaar tenzij het om handelsgeschenken van geringe waarde gaat (i.e. waarde waarvan de inkoopprijs minder bedraagt dan 50 EUR, exclusief btw). 
 • Autokosten: aftrek steeds beperkt tot maximaal 50% voor personenwagens (uitzonderingen voor vracht- en lichte vrachtvoertuigen).

Het effectieve aftrekpercentage is evenwel afhankelijk van het feit of er privégebruik is van de wagen (te berekenen overeenkomstig bepaalde administratieve methodes) en er een eigen bijdrage wordt aangerekend voor dit privégebruik.

 • Collectieve sociale voordelen: alle personeelsleden die zich in dezelfde omstandigheden bevinden, zonder enig onderscheid, verkrijgen het voordeel (bv. gratis uitdelen van soep of dranken, gratis vervoer van arbeiders per autocar, enz.). De btw is volgens de gewone regels aftrekbaar.
 • Individuele sociale voordelen: gelegenheidsgeschenken die door de werkgever aan de werknemers worden verstrekt naar aanleiding van een huwelijk, een geboorte, een promotie of een opruststelling. De btw is niet aftrekbaar.

De Belgische btw die wordt geheven over leveringen van goederen of diensten in België, kan door een buitenlandse EU-onderneming (die niet is geïdentificeerd voor btw-doeleinden in België) in eigen lidstaat elektronisch (via de portaalsite van de lidstaat) worden teruggevraagd (Richtlijn nr. 2008/9/EG) Een niet-EU-onderneming kan een teruggaafverzoek bij het Centraal Btw-kantoor voor Buitenlandse Belastingplichtigen indienen via een Dertiende Richtlijn teruggaafverzoek.

 

 

 

Is een fiscale eenheid mogelijk?

 

Sinds 1 april 2007 kan een groep van Belgische belastingplichtigen die financieel, economisch en organisatorisch nauw met elkaar verbonden zijn, ervoor opteren om een btw-eenheid te vormen. De leden van de btw-eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de btw-schulden van de btw-eenheid die ontstaan tijdens hun lidmaatschap.

 

De leden van de btw-eenheid moeten cumulatief aan de verbondenheidsvoorwaarden voldoen. Wordt aan één van de voorwaarden niet voldaan, dan kan het stelsel niet worden toegepast. Deze regel geldt niet voor de leden die verplicht deel uitmaken van de btw-eenheid.

 

 

Financiële verbondenheidsvoorwaarde

Wanneer tussen de leden van een groep een "rechtstreekse of onrechtstreekse controleverhouding bestaat in rechte of in feite", is voldaan aan de financiële verbondenheidsvoorwaarde, of, meer bepaald, "wanneer een belastingplichtige, rechtstreeks of onrechtstreeks, 10 % of meer van de maatschappelijke rechten bezit van een andere vennootschap waarmee hij een btw-eenheid wenst te vormen".

 

Of nog, "wanneer 10 % of meer van de maatschappelijke rechten van de belastingplichtigen die wensen deel te nemen aan de btw-eenheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, in dezelfde handen is". Een minimumdeelneming van een lid in het kapitaal van de andere leden van de btw-eenheid, is dus niet vereist.


Organisatorische verbondenheidsvoorwaarde

De organisatorische verbondenheidsvoorwaarde is in ieder geval vervuld wanneer: de leden van een groep in rechte of in feite rechtstreeks of onrechtstreeks onder een gemeenschappelijke leiding staan; of de leden van een groep hun werkzaamheden geheel of gedeeltelijk in gemeenschappelijk overleg organiseren; of de leden van een groep in rechte of in feite rechtstreeks of onrechtstreeks onder de controlebevoegdheid staan van één persoon.

 

Economische verbondenheidsvoorwaarde

De economische verbondenheidsvoorwaarde is in ieder geval vervuld wanneer: de voornaamste werkzaamheid van ieder van de leden van een groep van dezelfde aard is; of de werkzaamheden van de leden van een groep elkaar aanvullen of beïnvloeden, of kaderen in het nastreven van een gezamenlijk economisch doel; of de werkzaamheid van de ene belastingplichtige geheel of gedeeltelijk wordt uitgeoefend ten behoeve van de anderen.

 

 

Vermoeden van btw-eenheid

 

Wanneer een belastingplichtige, lid van een btw-eenheid, een rechtstreekse participatie heeft van meer dan 50 % in een andere belastingplichtige, dan geldt er een vermoeden dat aan de drie cumulatieve deelnemingsvoorwaarden voldaan is in hoofde van laatstgenoemde vennootschap. In dat geval moet de dochtervennootschap in principe mee worden opgenomen in de btw-eenheid.

 

Het vermoeden van btw-eenheid kan echter worden weerlegd, b.v. door aan te tonen dat er geen of slechts een beperkte economische of organisatorische band tussen de ondernemingen bestaat.

 


Voordelen

De belangrijkste voordelen van een btw-eenheid zijn:

 • de btw is niet verschuldigd op intra-groep leveringen tussen leden van de groep. Intra-groep verrichtingen vallen met andere woorden “buiten het toepassingsgebied” van de btw; 
 • de btw-eenheid draagt bij tot bepaalde administratieve ver-eenvoudigingen, namelijk: de btw-eenheid moet slechts één btw-aangifte indienen voor al haar leden en de intra-groep verrichtingen moeten niet langer gefactureerd worden (maar kunnen via een inter-company rekening-courant afgerekend worden);
 • de btw-eenheid leidt ook tot kasstroomvoordelen aangezien btw-schulden en terugbetalingen van btw van de leden van de btw-eenheid gecompenseerd worden;
 • uiterst belangrijk is dat de btw-eenheid een oplossing biedt voor (gedeeltelijk) vrijgestelde ondernemingen (vb. banken, verzekeringen, ziekenhuizen, enz.) voor de niet-aftrekbare btw op leveringen tussen leden van de groep.

 

Vertegenwoordiger van de btw-eenheid

Het instellen van een btw-eenheid zal de indiening vergen van een gemotiveerd verzoek door een lid dat optreedt als de vertegenwoordiger van de (op te richten) btw-eenheid. Hij moet dit verzoek in naam en voor rekening van de andere leden of van het lid dat achteraf toetreedt indienen bij het controlekantoor waaronder hij ressorteert. Bij dit verzoek wordt o.m. een lijst gevoegd van de leden die tot de eenheid (zullen) behoren.


De btw-administratie beschikt over een termijn van één maand na de indiening van het verzoek om aan het lid dat als vertegenwoordiger handelt, een gemotiveerde beslissing ter kennis te brengen waarbij zij de toepassing van het stelsel van de btw-eenheid of de toetreding van een lid weigert. Indien er geen negatieve beslissing volgt, dan wordt de btw-eenheid aangemerkt als één belastingplichtige vanaf de eerste dag van de maand volgend op het verstrijken van de termijn van één maand. Een latere toetreding heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de maand volgend op het verstrijken van de termijn van één maand waarbinnen de administratie haar weigering tot toetreding kan bekendmaken.


De leden mogen vrij kiezen welk lid als vertegenwoordiger zal optreden. Op die manier kan ermee rekening worden gehouden dat elke groep een eigen administratieve organisatie heeft.


Lidmaatschap van de btw-eenheid

De leden van de btw-eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de btw-schulden van de btw-eenheid die ontstaan tijdens hun lidmaatschap.

 

Een belastingplichtige moet lid blijven gedurende een termijn die loopt tot 31 december van het derde jaar volgend op de datum van het ontstaan van de btw-eenheid. Andersom moet een lid uittreden, indien hij in de loop van deze periode niet langer voldoet aan de verbondenheidsvoorwaarden. De stopzetting heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin dit verzoek werd ingediend.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig