BE: Fiscaliteit - Werken in onroerende staat | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Fiscaliteit - Werken in onroerende staat

BE: Fiscaliteit - Werken in onroerende staat

Volgens het Hof was de Belgische (fiscale) regeling waarbij de opdrachtgevers 15 % moesten inhouden op hun betalingen aan buitenlandse niet in België geregistreerde aannemers, strijdig met het principe van het vrije verkeer van diensten. Belgische aannemers waren in de regel immers wel geregistreerd, en werden aldus volgens het Hof bevoordeeld. Het Hof volgde hiermee het standpunt van de Europese Commissie die de zaak bij het Hof had ingeleid.

Gerelateerde content

Sinds 1 januari 2008 speelt de registratie als aannemer geen enkele rol meer om na te gaan of er al dan niet inhoudingen moeten gebeuren. Het criterium voor de inhoudingsplicht en - indien ten onrechte geen inhoudingen zijn gedaan - voor het ontstaan van de hoofdelijke aansprakelijkheid, is voortaan het bestaan van sociale en/of fiscale schulden in hoofde van de (onder)aannemer.

Om na te gaan of een aannemer fiscale en/of sociale schulden heeft, moet een gegevensbank worden geconsulteerd. De informatie in de gegevensbanken is wel beperkt tot de vaststelling dat er (geen) fiscale en/of sociale schulden zijn. Hoeveel deze schulden bedragen, wordt niet in de gegevensbanken vermeld. Om dit te weten te komen, moet de opdrachtgever een attest aanvragen bij de aannemer.

Is de fiscale schuld volgens het attest lager dan 15 % van een betaling, dan zal enkel het bedrag van de schuld moeten worden ingehouden en doorgestort. Is de schuld volgens het attest hoger dan 15 % van de betaling, of geeft de aannemer niet tijdig gevolg aan de aanvraag om een attest, dan moet 15 % van de betaling ingehouden worden.

Voor de sociale schulden bedraagt de inhouding 35 %. Voor de fiscale schuld bedraagt de inhouding 15%. Hier moet enkel een attest worden gevraagd indien het bedrag van de factuur groter is dan of gelijk aan 7.143 EUR. Indien de factuur is uitgereikt voor een lager bedrag, zal in ieder geval 35 % (in geval van sociale schulden) of 15% (in geval van fiscale schulden) moeten worden ingehouden zodra uit de raadpleging van de gegevensbank blijkt dat de betrokkene sociale en/of fiscale schulden heeft.

Het sociale luik is van toepassing vanaf 1 januari 2008. Het fiscale luik is in werking getreden op 1 januari 2009.

Indien ten onrechte geen inhoudingen werden verricht is de opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de fiscale en/of sociale schulden.

De fiscale hoofdelijke aansprakelijkheid is beperkt tot 35% van de totale prijs van de werken die aan de aannemer zijn toevertrouwd, exclusief btw. De aansprakelijkheid slaat op alle schulden inzake directe en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, alle schulden inzake voorheffingen en de buitenlandse belastingschuldvorderingen.

De sociale hoofdelijke aansprakelijkheid kan oplopen tot 100% van de prijs van de werken toevertrouwd aan de aannemer of onderaannemer, exclusief btw. Dit percentage kan verlaagd worden tot 65% wanneer de opdrachtgever ook op fiscaal gebied hoofdelijk aansprakelijk wordt gehouden.


Ten aanzien van de btw gelden bijzondere regels omtrent de verlegging van heffing naar de afnemer. Indien de afnemer van de werken in België gevestigd is en periodieke btw-aangiftes indient, dan moet de btw op deze werkzaamheden steeds verlegd worden naar de afnemer (ongeacht of de dienstverlener een Belgische btw-belastingplichtige is, dan wel een buitenlandse btw-belastingplichtige).


Hetzelfde geldt wanneer de afnemer van de werken een buitenlandse btw-plichtige is die in België voor btw-doeleinden is geregistreerd met aanstelling van een aansprakelijk vertegenwoordiger. In de mate van het mogelijke is dit aan te raden wanneer een niet in België gevestigde hoofdaannemer onroerende werkzaamheden uitvoert in België met hulp van buitenlandse onderaannemers (i.e. teneinde een Belgische registratieplicht van de buitenlandse onderaannemers te voorkomen).
 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig