BE Belasting niet inwoners | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Belasting der niet-inwoners: Hoofdlijnen belasting der niet-inwoners

BE Belasting niet inwoners

Zowel buitenlandse personen als buitenlandse lichamen kunnen onderworpen zijn aan de Belgische belasting der niet-inwoners op hun in België verkregen inkomsten. Vooral de in 2013 ingevoerde zgn. "vangnetbepaling", waardoor bepaalde inkomsten afzonderlijk worden belast in België, verdient hierbij bijzondere aandacht.

Gerelateerde content

"Natuurlijke" personen

Het betreft de personen die hun woonplaats of zetel van fortuin niet in België hebben gevestigd ("eigenlijke niet-inwoners") alsook de buitenlandse diplomatieke en consulaire ambtenaren alsmede hun gezinsleden, ambtenaren van sommige internationale of supranationale organisaties en, op voorwaarde van wederkerigheid, bepaalde buitenlandse ambtenaren.

Deze personen kunnen slechts op hun in België verkregen inkomsten onderworpen zijn aan de Belgische belasting der niet-inwoners. Het tarief dat van toepassing is hangt af van de aard van de inkomsten die ze genieten: de onroerende inkomsten, de roerende inkomsten, de beroepsinkomsten, de inkomsten uit een in België door een niet-inwonende podiumkunstenaar of sportbeoefenaar persoonlijk en als zodanig verrichte werkzaamheid en tenslotte bepaalde diverse inkomsten.

Vennootschappen

Als buitenlandse vennootschap wordt beschouwd iedere vennootschap, vereniging, inrichting of instelling die regelmatig is opgericht, rechtspersoonlijkheid bezit en een onderneming exploiteert of zich bezighoudt met verrichtingen van winstgevende aard, alsook alle vereniging, instellingen of lichamen zonder rechtspersoonlijkheid die zijn opgericht in een rechtsvorm van een vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer niet in België gelegen is.

Deze vennootschappen zijn slechts op hun in België verkregen inkomsten onderworpen aan de Belgische belasting der niet-inwoners. In de eerste plaats gaat het dan over winsten die ze door middel van één of meer Belgische inrichtingen verkrijgen, met inbegrip van de vastgestelde of verwezenlijkte meerwaarden op die inrichtingen of op hun activabestanddelen. Daarnaast zijn er ook nog bepaalde inkomsten (vb. winst uit de vervreemding of de verhuring van in België gelegen onroerende goederen) die eveneens in België belastbaar zijn zonder bemiddeling van een Belgische inrichting.

Rechtspersonen

Tot deze categorie behoren de vreemde Staten en overheden, alsook alle rechtspersonen die geen onderneming exploiteren of zich niet met verrichtingen van winstgevende aard bezghouden en die hun maatschappelijke zetel, hun voornaamste inrichting of hun zetel van bestuur of beheer niet in België hebben.

In dit verband is het interessant te vermelden dat de volgende verrichtingen van winstgevende aard niet in aanmerking komen:

  • de alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen; 
  • de verrichtingen die bestaan in het beleggen van fondsen ingezameld in het kader van de statutaire opdracht; 
  • de verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft of niet volgens nijverheids- of handelsmethoden wordt uitgevoerd.

Rechtspersonen zijn eveneens slechts onderworpen aan de Belgische belasting der niet-inwoners op hun in België verkregen inkomsten. Voor de meeste van die inkomsten stemt de belasting overeen met de erop verschuldigde voorheffingen. Sommige van die inkomsten zullen echter nog wel aan een afzonderlijke aanslag worden onderworpen.

Vangnetbepaling

Sinds 2013 kent België een nieuwe zgn. "vangnetbepaling" die werd ingevoerd in de Belgische belasting der niet-inwoners. Het betreft hier het geval wanneer een niet-inwoner in België inkomsten verkrijgt die wel belastbaar zijn in hoofde van een Belgische inwoner of binnenlandse vennootschap, maar die om één of andere reden niet specifiek zijn opgenomen in de lijst van inkomsten waarvoor van een niet-inwoner belasting gevorderd kan worden. Deze inkomsten worden sinds 1 maart 2013 afzonderlijk onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 33% die berekend wordt op het brutobedrag na aftrek van een kostenforfait van 50%..

Onder meer met betrekking tot managementvergoedingen betaald door Belgische vennootschappen aan Nederlandse (management)vennootschappen heersen er echter nog een aantal onduidelijkheden. Lees hier meer over in onze Belgium-Holland Desk Newsletter van September 2014.
 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian Civil Cooperative Company with Limited Liability (burg. CVBA/SCRL civile) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig