België: Welke zijn de basisregels inzake waardering? | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Welke zijn de basisregels inzake waardering?

België: Welke zijn de basisregels inzake waardering?

Waarderingsregels dienen door het bevoegd bestuursorgaan van de onderneming te worden bepaald, genotuleerd en vastgelegd in het inventarisboek. Ze zijn tevens als samenvatting onderdeel van de toelichting bij de jaarrekening.

Gerelateerde content

Bij de vaststelling en de toepassing van de waarderingsregels wordt ervan uitgegaan dat de onderneming haar bedrijf zal voortzetten (“going concern principe”). Er zijn bijzondere waarderingsregels van toepassing in geval van discontinuïteit: 

  • oprichtingskosten moeten volledig worden afgeschreven; 
  • voor vaste en vlottende activa moet zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen worden overgegaan om de boekwaarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde; 
  • voorzieningen moeten worden gevormd voor kosten die verbonden zijn met de beëindiging van de werkzaamheden, inzonderheid voor de aan het personeel uit te keren vergoedingen. 

De basis waarderingsgrondslag is dit van de historische aanschaffingswaarde. Onder aanschaffingswaarde wordt verstaan de aanschaffingsprijs, de vervaardigingprijs of de inbrengwaarde.  

Waardering tegen vervangingswaarde is niet toegelaten.  

Herwaarderingen zijn enkel toegelaten voor bepaalde activa (materiële vaste activa en deelnemingen en aandelen die onder de financiële vaste activa voorkomen) indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (o.a. vaststaand en duurzaam – verantwoording door de rentabiliteit van de onderneming e.d.) De herwaarderingsmeerwaarden worden integraal toegevoegd aan het eigen vermogen. 

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig