België: Algemene vergadering van aandeelhouders | KPMG | BE
close
Share with your friends

België: Algemene vergadering van aandeelhouders

België: Algemene vergadering van aandeelhouders

Ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering worden gehouden in de gemeente of plaats aangeduid in de bijeenroeping. Tijdens de Algemene Vergadering geven de bestuurders en de (eventuele) commissarissen antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot de agendapunten

Gerelateerde content

Voorbehouden bevoegdheden 

 • benoeming en ontslag van de bestuurders of zaakvoerders en vaststelling bezoldiging; 
 • benoeming en ontslag van de commissaris en vaststelling honorarium; 
 • verlenen van kwijting aan bestuurders of zaakvoerders en commissaris of het nemen van het besluit tot instellen van de actio mandati societatis; 
 • beslissing over de wijziging van de statuten van de vennootschap (o.a. doel van de vennootschap, verhoging of vermindering maatschappelijk kapitaal, e.d.);
 • goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat;
 • besluit tot fusie/splitsing;
 • vervroegde ontbinding of verlenging van de duur van de vennootschap;
 • de regeling van het verloop van de vergadering zelf (inclusief verdaging), onverminderd het verdagingsrecht van de raad van bestuur; 
 • voorafgaande goedkeuring van de quasi-inbreng; 
 • besluit tot inkoop van eigen aandelen besluit tot omzetting in een andere rechtsvorm;
 • benoeming vereffenaars en vaststellen bevoegdheden; 
 • besluit tot sluiting van de vereffening; 
 • de wijzigingen verbonden aan de verschillende soorten aandelen en effecten.  

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders: ieder jaar moet tenminste één algemene vergadering worden gehouden in de gemeente of plaats aangeduid in de bijeenroeping, op de dag en het uur bij de statuten bepaald (datum niet vrij te kiezen – de algemene vergadering moet plaatsvinden binnen de zes maanden na het einde van het boekjaar).

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Sinds de wet van 2 augustus 2002 kunnen de besluiten van de algemene vergadering bij geschrift worden vastgesteld, zonder dat fysieke bijeenkomst van de aandeelhouders vereist is.

Met de Wet van 20 december 2010 (inwerkinggetreden op 1 januari 2012) werd het mogelijk gemaakt om in de statuten de optie te voorzien dat aandeelhouders vanop afstand kunnen deelnemen aan en stemmen op de Algemene Vergadering. 

Tijdens de Algemene Vergadering geven de bestuurders en de (eventuele) commissarissen antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk, worden gesteld met betrekking tot de agendapunten. Voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de eventuele commissarissen zich hebben verbonden. 

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig