Wat houdt een revisorale controle in? | KPMG | BE

België: Wat houdt een revisorale controle in?

Wat houdt een revisorale controle in?

Algemeen: Register-Accountant wordt in België Commissaris genoemd. Een Commissaris dient lid te zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Gerelateerde content

Er is een verplichte controle t.b.v. vennoten door één of meerdere commissarissen voor alle NV’s, Comm.VA’s, BVBA’s en CV’s voor zover aan te merken als grote onderneming of genoteerde kleine vennootschappen. 

Taak van de commissaris 

Opmaken van het controleverslag waarin een opinie wordt gegeven omtrent het getrouw beeld van de jaarrekening. 

De commissaris(sen) die ter gelegenheid van hun controlewerkzaamheden gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moeten het bestuursorgaan hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Het bestuursorgaan moet dan beraadslagen over de te nemen maatregelen (ook indien geen commissaris benoemd werd). Indien de commissarissen binnen de maand niet worden ingelicht door het bestuursorgaan over de genomen of voorgenomen maatregelen of indien zij oordelen dat de maatregelen de continuïteit in de bedrijfsuitoefening niet kunnen vrijwaren gedurende een redelijke termijn, kunnen zij hun vaststellingen meedelen aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel.

Definitie grote onderneming is idem als bij "omvang jaarrekening" echter de criteria worden niet berekend op geconsolideerde basis, maar op basis van de individuele jaarrekening, tenzij voor:

  • vennootschappen die deel uitmaken van een groep die gehouden is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te publiceren;
  • portefeuillemaatschappijen;
  • vennootschappen waarvan de effecten zijn opgenomen in een officiële notering van een effectenbeurs.

Duur mandaat van een commissaris

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor een vaste duur van drie jaar. Zijn jaarlijkse vergoeding (voor drie jaar) is vastgesteld vóór het starten van zijn opdracht en wordt vermeld in de toelichting van de jaarrekening. De commissaris kan terug worden herbenoemd.

Ga terug naar de overzichtspagina

© 2018 KPMG Tax and Legal Advisers, a Belgian civil CVBA/SCRL and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig